Bumpy moments in de dagelijkse onderwijspraktijk

Een verkenning in het speciaal, primair, voortgezet en middelbaar (beroeps)onderwijs

Auteurs:

Carlos van Kan, Patricia Brouwer & Ilya Zitter

Publicatiedatum:


Thema:

Docenten / opleiders

APA-referentie:

Van Kan, C., Brouwer, P., & Zitter, I. (2012). ‘Bumpy moments’ in de dagelijkse onderwijspraktijk. Een verkenning in het speciaal onderwijs, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Utrecht/'s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

In opdracht van de Onderwijsraad maakte ECBO een studie van dilemma’s die docenten in hun dagelijkse onderwijspraktijk ervaren. Deze studie maakt deel uit van een verkennend adviestraject van de Onderwijsraad naar persoonlijke professionaliteit van docenten. Professionele oordelen van docenten worden gestuurd door externe belangen en verwachtingen en door wat zij zelf als betekenisvol en belangrijk beschouwen voor hun eigen onderwijspraktijk.

Docenten werken binnen formele kaders die worden opgelegd door overheid, beleidsmakers, schoolbesturen,opleidingsmanagers, teamleiders enzovoort. Tegelijkertijd hebben docenten een bepaalde vrijheid om zelf keuzes te maken over datgene wat zij in het belang van hun leerlingen achten.

Verschillende dimensies

Professionele oordelen van docenten in hun dagelijkse onderwijspraktijk hebben dus niet alleen een instrumentele dimensie, maar ook een met waarden geladen dimensie. Deze verschillende dimensies maken dat professionele oordelen van docenten in praktische onderwijssituaties niet eenduidig zijn en worden gekenmerkt door een complex van afwegingen met betrekking tot datgene wat voor een bepaalde leerling in een bepaalde situatie en op een bepaald moment het meest wenselijk is. Bumpy moments In de onderwijspraktijk is er dus vaak sprake van allerlei dilemma’s met verschillende handelingsalternatieven die zich lastig tot elkaar verhouden. De onderzoekers van ECBO bekijken in deze studie hoe docenten in verschillende onderwijssectoren omgaan met dergelijke dilemma’s. Meer in het bijzonder is gekeken naar zogeheten bumpy moments: docent-leerlinginteracties in dagelijkse onderwijssituaties waarin docenten, volgens eigen inzicht, legitiem gehandeld hebben en waarin zij achteraf een legitiem handelingsalternatief kunnen aanwijzen.

Download de onderzoekspublicatie