Onderzoeksprojecten bij Expertisecentrum Beroepsonderwijs

Beleidsmonitor tel mee met taal

Sinds het begin van deze eeuw zet de Rijksoverheid extra middelen in om de aanpak van laaggeletterdheid in Nederland te ondersteunen. Op verzoek van de ministeries OCW, BZK, SZW en VWS onderzoeken Expertisecentrum ECBO en beleidsonderzoeksbureau Ockham IPS van 2020-2024 samen de implementatie en de effecten van de tien beleidsmaatregelen van het Tel mee met Taal-programma. Op basis daarvan beoordelen de onderzoekers in hoeverre deze maatregelen bijdragen aan de drie hoofddoelstellingen van het programma Tel mee met Taal, of de middelen goed worden besteed, en welke lessen hieruit getrokken kunnen worden.
Lees meer over de Beleidsmonitor Tel mee met Taal 

Succesvolle aanpakken van mbo-studenten in een kwetsbare positie

Met subsidie van het NRO voeren het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) en ECBO praktijkgericht onderzoek uit naar succesvolle aanpakken rondom doorstroom van mbo-studenten niveau-1 en 2 in een kwetsbare positie. Albeda, Friesland College, Gilde Opleidingen, Midden Nederland en Zadkine zetten interventies in om deze kwetsbare groepen succesvol door het onderwijs te leiden en hen te laten doorstromen naar een passende vervolgopleiding of duurzame (arbeids)participatie. Zij richten zich hierbij op samenwerking met partners uit jeugdhulp, toeleidend/afnemend onderwijs en het bedrijfsleven.
Lees meer over het onderzoek 

 

Internationaal onderzoek

Refernet

Het agentschap Cedefop ondersteunt de ontwikkeling van Europees beleid op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding en draagt bij aan de uitvoering hiervan. In Nederland is ECBO de nationale ReferNet-partner van Cedefop. ReferNet is een netwerk van instellingen dat in 2002 door Cedefop in de hele EU is opgericht. Het netwerk biedt informatie over de nationale stelsels voor beroepsonderwijs en -opleiding (VET) en beleid in de EU-lidstaten, IJsland en Noorwegen. De nationale partners zijn belangrijke experts op het gebied van het beroepsonderwijs in hun land.
Bekijk actuele rapporten en nieuws op de Refernet site

EQAVET

Het nationaal coördinatiepunt EQAVET zet zich in voor het werken aan en het borgen van onderwijskwaliteit in het Nederlandse mbo. Als Europees programma in Nederland vormt het de schakel tussen Europese beleidsontwikkelingen, nationaal beleid en de praktijk van het Nederlandse mbo. ECBO heeft hierin de belangrijke taak van het samenbrengen, informeren en activeren van verschillende stakeholders.
Lees meer op de EQAVET website