Kennisateliers mbo

Het mbo heeft te maken met een gedifferentieerde deelnemers populatie in een dynamische context. Snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, op demografisch vlak en in het beleid vragen van beroepsopleidingen steeds vaker om een heroriëntatie op hun opdracht en het ontwikkelen van nieuwe routines. Dit speelt bijvoorbeeld bij de entree opleidingen en mbo 2 die een zeer heterogene, complexe deelnemers groep hebben te bedienen met een hoog percentage risicojongeren. Opleidingsteams staan voor de opgave passende, aantrekkelijke leertrajecten te ontwerpen en onderwijsuitval te voorkomen. Zo zijn er nog veel meer complexe vraagstukken in het mbo.

Weten wat werkt

Het vormgeven van dergelijke trajecten is makkelijker gezegd dan gedaan. De ervaring leert dat de vraagstukken in de onderwijs praktijk een integrale aanpak vereisen en geen standaard oplossingen kennen. Teams hebben een grote behoefte aan handzame kennis over wat werkt. Ze moeten in staat zijn als refl ective professionals samen te werken aan dit soort uitdagingen. In wezen gaat het dus om een professionaliserings- en kennisvraagstuk. En om het versterken van professioneel handelen door meer ‘onderzoeks matig’ te handelen.

Goede ervaringen

ECBO heeft in de vorm van Kennisateliers mbo, een praktijkgerichte onderzoeksmethode ontwikkeld om onderwijsprofessionals hierbij te ondersteunen. Met dit kennisatelier zijn al veel goede ervaringen opgedaan (onder andere MBO Amersfoort, Summa College, ROC de Leijgraaf, ROC TOP).

Doelen Kennisateliers mbo

Mbo Kennisateliers ondersteunen de leden van onderwijsteams in hun professionalisering. Onderwijsonderzoek laat zien dat de ‘professionele versterking’ een belangrijke rol speelt in de uiteindelijke kwaliteit van het onderwijs en het aanpakken van complexe onderwijspraktijkproblemen.De inzet van kennisateliers dient twee doelen:

  • Het eerste doel is ondersteuning van professionalisering: hoe kunnen onderwijsprofessionals nog adequater vormgeven aan maatwerktrajecten voor complexe doelgroepen in dynamische en complexe contexten? Effecten brengen we in kaart via motivatieprocessen en efficacy, als belangrijke voorspeller van professionalisering.
  • Het tweede doel is kennisontwikkeling in relatie tot de praktijk problematiek van de opleidingen. Wat zijn kenmerken van passende leertrajecten voor groepen jongeren? We brengen tevens in kaart in hoeverre het Kennisatelier mbo gestructureerd bijdraagt aan het ‘evidence informed’ ontwikkelen van onderwijs.

Wat zijn kennisateliers?

Kennisateliers zijn kennisontwikkelplatforms waarin voortrekkers uit onderwijsteams participeren. Een kennisatelier kan ook de vorm van een practoraat hebben. Het is niet de bedoeling dat docenten onderzoekers worden. Maar wel dat een meer onderzoeksmatige houding en samenwerking de reflectie en professionaliteit bevordert.

Docenten worden daarom door onderzoekers (lokaal en bovenregionaal, zie afbeelding) begeleid om relevante kennis/ databronnen doelmatig te benutten en de sterke en zwakke punten van de leerarrangementen en regionale samenwerking systematisch te analyseren. In het bovenregionale atelier staat het leren met en van elkaar centraal: vanuit onderzoek wordt kennis aangereikt (inclusief monitor- en evaluatiemodel, ontwerpmodellen), worden ervaringen uitgewisseld, oplossingsstrategieën becommentarieerd en good practices gedeeld. De deelnemers aan het kennisatelier werken via gerichte opdrachten toe naar concrete ontwerpen die ze vervolgens toepassen in de eigen praktijk.

In de atelierbijeenkomsten op lokaal niveau werken de deelnemers en onderzoekers samen aan het oplossen van specifieke vraagstukken van de eigen school. Via systematische reflectie op de voortgang en opbrengsten maken we samen een analyse van de werkzame elementen (ontwerpprincipes): wat werkt, voor wie, waarom en in welke situatie?

Beoogde opbrengsten

Voor scholen:

De aanpak van kennisateliers draagt bij aan onderwijsontwikkeling en professionalisering:

  • Een versterking van de onderzoekende houding en kennisbasis van de deelnemers, waardoor ze gerichter vraagstukken in de eigen onderwijspraktijk kunnen analyseren en evalueren. Docenten werken via de kennisateliers gericht aan hun professionalisering.
  • Concrete ontwerpen/aanpakken voor vraagstukken die spelen in de eigen praktijk.
  • Verbetering van samenwerking tussen scholen.
  • Evaluatiemodel waarmee scholen zelf hun voortgang en opbrengsten kunnen monitoren.

Voor onderzoek & wetenschap:

  • Empirische onderbouwing van de methode kennisatelier als vorm van praktijkgericht onderzoek. ten behoeve van professionalisering van docenten met complexe taken in dynamische contexten.
  • Uitbreiding van de kennisbasis over vormgeving effectief beroepsgericht onderwijs