Professionalisering van docenten in het beroepsonderwijs

Docenten, instructeurs en praktijkopleiders hebben binnen het beroepsonderwijs de belangrijke taak om studenten op te leiden tot bekwame beroepsoefenaars. Om dat te realiseren werken zij met elkaar samen binnen onderwijsteams en met het bedrijfsleven en is een goede opleiding van toekomstige docenten belangrijk. Zij hebben de taak om hoogwaardige leerprocessen vorm te geven en te begeleiden. Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) voert onderzoek uit naar thema’s waarin de docent centraal staat. Denk aan onderzoek rondom opleidingstrajecten tot docent en de positie van docenten in het onderwijs. Of experimenten die handvatten bieden aan mbo-docenten en andere onderwijsprofessionals om aan de slag te gaan met bepaalde thema’s, zoals bijvoorbeeld diversiteit en inclusie

Praktijkgericht onderzoek voor professionalisering van docenten

In onderzoek maken we gebruik van instrumenten waarmee teams inzicht krijgen in de werking van innovaties. Op die manier kunnen ze tussentijds bijsturen en achteraf inzicht verkrijgen in werkzame principes. ECBO ontwikkelde met de Kennisateliers mbo een praktijkgerichte onderzoeksmethode. Met deze methode kunnen we onderwijsprofessionals binnen teamkaders ondersteunen bij het ontwikkelen van handzame kennis over wat werkt bij de aanpak van complexe onderwijsvraagstukken.

Het doen van praktijkgericht onderzoek of het benutten van inzichten uit onderzoek helpt docenten(teams) met het verbeteren van hun onderwijs. Door zich te richten en ontwikkelen op onderzoek in brede zin, zijn docenten in staat hun eigen praktijk kritisch te beschouwen, vragen te stellen bij bestaande aanpakken, verbeteringen door te voeren en te evalueren.

Kennisgedreven onderwijsontwikkeling; de docent als onderzoeker

ECBO richt zich ook op mbo-docenten die enthousiast zijn over wat het doen van onderzoek om hun onderwijspraktijk kan beteken. We organiseren verschillende activiteiten om kennisgedreven onderwijsontwikkeling te stimuleren: het doen en benutten van onderwijsonderzoek. In onderstaand overzicht vind je verschillend activiteiten rondom onderzoek in het beroepsonderwijs en recente ECBO-publicaties over het professionaliseren van docenten binnen het (beroeps)onderwijs.

Activiteiten voor kennisgedreven onderwijsontwikkeling en recente publicaties en artikelen

  • Kennisateliers: Praktijkgerichte methode waarin ECBO-onderzoekers je helpen om jouw onderwijsvraagstuk verder uit te diepen. De kennis die je in het Kennisatelier verwerft kan je gebruiken bij de ontwikkeling van een leertraject binnen jouw opleiding om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Of je gebruikt de uitkomsten bij de onderbouwing voor een interventie die je in het kader van NPO uitvoert.
  • Mbo Onderzoeksdag: Een dag voor, door en met het mbo. Een dag waarop docenten, beleidsmedewerkers, docent-onderzoekers en management en bestuur ervaringen uitwisselen, contacten leggen en kennis delen rondom onderzoek en kennisbenutting in het mbo.
  • Pre-promotietraject: Dit traject helpt je om te onderzoeken of promoveren iets voor jou is en bij het vormgeven van jouw onderzoek en promotietraject.
  • Leergang Teacher in the lead: De leergang is speciaal ontwikkeld voor teachers in de the lead: koplopers binnen de beroepsgroep die op zoek zijn naar een actuele kennisbasis van het mbo en/of thematische verdieping zoeken. Je bent mbo-opleider, en bent verbonden aan een onderwijsinstelling. De leervragen van de deelnemers vormen de leidraad voor de inhoudelijke invulling van de leergang.
  • Netwerk lectoren, practoren en hoogleraren beroepsonderwijs: Het netwerk van lectoren, practoren en hoogleraren beroepsonderwijs richt zich op vraagstukken van het middelbaar beroepsonderwijs, en op de positie van het mbo in zowel de onderwijsketen als in de relatie met het bedrijfsleven. Het netwerk draagt bij aan een beter middelbaar beroepsonderwijs. Dit doet het netwerk door over vraagstukken te publiceren en hierover het debat te organiseren.

Meer weten over onderzoek naar de professionalisering van docenten en instructeurs?

Wil je meer informatie over de onderzoeksmogelijkheden? Neem contact op met onderstaande ECBO-onderzoekers. Zij nemen zo snel als mogelijk contact met je op.

 

Publicaties en artikelen rondom onderzoek naar de professionalisering van docenten

Kansen voor beter benutten en behouden academische leraren in het po

Persbericht | Experiment rond diversiteit in mbo: een spannende ontmoeting

Nieuw onderzoek naar academisch opgeleide leerkrachten in het primair onderwijs

Vragenlijst – Wat heb jij als docent nodig om je les formatief te evalueren?