Docent in het beroepsonderwijs

In het beroepsonderwijs is opleiden tot vakmanschap een belangrijke taak. Om dat te realiseren werken docenten, instructeurs en praktijkopleiders met elkaar samen binnen onderwijsteams en met het bedrijfsleven.

De docent centraal

Docenten hebben de taak om hoogwaardige leerprocessen vorm te geven en te begeleiden. ECBO doet onderzoek gericht op docenten in het beroepsonderwijs. We besteden aandacht aan verschillende rollen die docenten hebben en brengen de expertisegebieden van docenten in kaart. Ook doen we onderzoek naar de achtergrond en opleiding van docenten en instructeurs. Zie bijvoorbeeld Onderwijsondersteuners in het mbo en Het PDG-traject herzien. Daarnaast onderzoeken wij de de professionele ontwikkeling van docenten.

Allemaal onderzoeken die nauw samenhangen met de praktijk.

De rol van het team

Een bijzonder kenmerk van het mbo is een sterke gerichtheid op het werken in (opleidings)teams. Daar moet het gebeuren, zo is de heersende gedachte. Teams vormen de sleutel tot het verder verbeteren van de onderwijskwaliteit.

Het team heeft niet alleen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het onderwijs, maar ook voor de organisatie, kwaliteit en verbetering van dat onderwijs. Onderzoek naar dit thema richt zich onder andere op de vraag hoe je als team optimaal samenwerkt aan het realiseren van goede onderwijskwaliteit. Zie bijvoorbeeld de onderzoeken naar samenwerkende teams:

Dynamiek binnen teams

Ons onderzoek richt zich onder meer op het in kaart brengen van overwegingen bij en totstandkoming van de rolverdeling in teams. Daarnaast is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de professionele ontwikkeling van het team. We richten ons binnen dit thema op teams als leer-werkgemeenschappen en hoe effectieve werkrelaties ontstaan. De teams werken aan het ontwikkelen en implementeren van vernieuwingen zodat ze zich beter kunnen aanpassen aan de telkens veranderende omgeving.

Praktijkgericht onderzoek

In onderzoek maken we gebruik van instrumenten waarmee teams inzicht krijgen in de werking van innovaties. Op die manier kunnen ze tussentijds bijsturen en achteraf inzicht verkrijgen in werkzame principes. ECBO heeft met de Kennisateliers mbo een praktijkgerichte onderzoeksmethode ontwikkeld. Zo ondersteunen we onderwijsprofessionals binnen teamkaders bij het ontwikkelen van handzame kennis over wat werkt bij de aanpak van complexe onderwijsvraagstukken.

Verder professionaliseren

Het doen van praktijkgericht onderzoek of het benutten van inzichten uit onderzoek helpt docenten(teams) met het verbeteren van hun onderwijs. Door zich te richten en ontwikkelen op onderzoek in brede zin, zijn docenten in staat hun eigen praktijk kritisch te beschouwen, vragen te stellen bij bestaande aanpakken, verbeteringen door te voeren en te evalueren.

Docent als onderzoeker

In het mbo zijn diverse ontwikkelingen te zien op het terrein van de docent als onderzoeker. Denk daarbij aan docenten die een master volgen en daardoor enthousiast worden over wat onderzoek voor hun onderwijspraktijk kan betekenen. Maar ook aan docenten die een promotietraject willen doen, de opkomst van practoraten in het mbo en de Mbo Onderzoeksdag. Deze onderzoeksdag biedt docenten een platform om hun ervaringen op het gebied van praktijkgericht onderzoek te delen.

Meer over rol van de docent

Alle onderzoeken die we doen hangen nauw samen met de praktijk. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Patricia Brouwer, Andra Klaeijsen of José Hermanussen.

Gerelateerde items

Kansen voor beter benutten en behouden academische leraren in het po

Nieuwe masteropleiding voor mbo-docenten: Master of science Senior Docent / Ontwerpen mbo