Webinar LOB: voorbij de onderwijshype

Voorbij de onderwijshype
Voorbij de onderwijshype

08 maart 2017

Welke plek heeft loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) verworven in beleid, onderzoek en praktijk? Tijdens het webinar op 14 maart bespreken onderzoekers Sanne Elfering (KBA Nijmegen) en Pieter Baay (ecbo) de rol van LOB in het beroepsonderwijs.

De landelijke politiek zet in op professionalisering van LOB en betere informatievoorziening over het beroepenveld en vervolgonderwijs. Doel hiervan is uitval en switchgedrag te verminderen, gelijke kansen te bevorderen en jongeren voor te bereiden op een leven lang leren.

Onderzoek laat zien dat loopbaancompetenties sterk samenhangen met andere generieke competenties. 21ste-eeuwse vaardigheden en burgerschapscompetenties hebben veel raakvlakken. Van docenten vraagt dit niet alleen beroepskennis, maar ook de vaardigheden om met jongeren te reflecteren en ontwikkelingsgerichte begeleiding te bieden. Professionalisering van docenten is hier ook op gericht, terwijl de aandacht voor kennis (van arbeidsmarkt, vervolgopleiding) vooralsnog wat minder is.

In de praktijk geeft de meerderheid van beleidsmedewerkers aan dat er een centrale visie is op LOB. Ook centrale afspraken, over lesuren en lesmaterialen, worden vaak gemaakt. Onderzoek toont wel dat de inhoud van LOB vaak gericht is op praktische (22%) en persoonlijke (65%) zaken van het hier en nu, en minder op de toekomst (13%).

Studenten zijn meestal tevreden over hun LOB. Wel vindt de meerderheid dat er meer aandacht voor LOB moet komen. Met name de loopbaancompetenties ‘netwerken’ en ‘loopbaansturing’ krijgen volgens de studenten relatief weinig aandacht.

Tijdens het webinar komen onder andere de volgende vragen aan bod: waar komt de aandacht voor LOB vandaan? Hoe wordt LOB aangeboden? Wat zijn effecten van LOB? In hoeverre zijn verschillende stakeholders tevreden over LOB? Waar liggen uitdagingen voor de toekomst?

Over de presentatoren

Sanne Elfering deed namens KBA Nijmegen onderzoek naar LOB en burgerschap in het mbo. Dit is beschreven in het rapport LOB en burgerschapsonderwijs in het mbo (Elfering, Den Boer & Tholen, 2017).

Dr. Pieter Baay promoveerde op de aansluiting tussen mbo en arbeidsmarkt en kijkt als onderzoeker bij ecbo naar 21ste-eeuwse vaardigheden en docentvaardigheden.