2014

Home » 2014

Quickscan Evaluatie Sectorplannen

2018-03-18T13:05:04+02:00

Evaluatie Regeling Cofinanciering Sectorplannen voorgelegd aan Tweede Kamer

Werkgevers- en werknemersorganisaties krijgen voor maximaal de helft een financiële bijdrage van de overheid als zij gezamenlijke plannen maken om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Ecbo voert samen met SEO Economisch Onderzoek de monitoring en evaluatie van deze Regeling Cofinanciering Sectorplannen uit.

Samenwerkende teams in het mbo

2016-12-21T21:05:26+02:00

De ontwikkeling van de teamportretmethodiek

Een bijzonder kenmerk van het middelbaar beroepsonderwijs is een sterke gerichtheid op het werken in teams. Een goede samenwerking in die teams ontstaat echter niet vanzelf. De publicatie beschrijft de ontwikkeling van een methodiek die teams kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in hun ontwikkeling.

OECD review: Skills beyond School

2016-12-21T21:05:48+02:00

Een leerlingperspectief

Een klassiek probleem van beroepsopleidingen is de kloof tussen het schoolse leren en het leren op de werkplek. In deze publicatie beschrijven de auteurs een mooi voorbeeld van hoe het ook anders kan: de TechniekFabriek, een samenwerkingsverband van NedTrain met ROC van Twente en ROC van Amsterdam om instromende juniormonteurs op te leiden.

Horizononderzoek 2013 ROC de Leijgraaf

2016-12-21T21:06:07+02:00

Verhaal over 10 jaar integraal herontwerp

In 2004 startte ROC de Leijgraaf een vernieuwingstraject onder de noemer ‘integraal herontwerp’. Het Horizononderzoek volgde dit innovatieproces van het schooljaar 2008/9 tot en met 2012/13. Horizononderzoek 2013 is de afsluitende publicatie van dit traject. Hieronder zijn alle publicaties verzameld.

Verbindend perspectief op opleiden naar vakmanschap

2017-03-13T16:39:43+02:00

Expertisegebieden van docenten en praktijkopleiders in het mbo

De publicatie Verbindend perspectief op opleiden naar vakmanschap geeft een antwoord op de vraag welke expertise docenten en praktijkopleiders nodig hebben bij het opleiden van studenten naar vakmanschap.

De dagelijkse zorg voor onderwijskwaliteit in het mbo

2016-12-21T21:06:39+02:00

Bouwstenen voor een aanpak

In de afgelopen jaren staat onderwijskwaliteit in alle onderwijssectoren veelvuldig op de agenda van bestuurders. Er is echter nog weinig bekend over voorwaarden in het organisatieklimaat en de cultuur van de organisatie die de dagelijkse zorg voor onderwijskwaliteit bevorderen dan wel over de manier waarop de zorg voor onderwijskwaliteit een plek heeft in het dagelijks handelen.

Slimmer werken in het beroepsonderwijs

2016-12-21T21:07:29+02:00

Over kennisintensivering in het middelbaar beroepsonderwijs

Het vraagstuk van slimmer werken in het beroepsonderwijs is actueler dan ooit. De komende jaren zal het van de mbo-instellingen veel vergen om aan de hooggespannen verwachtingen te kunnen voldoen. Deze publicatie draagt bij aan het inzicht in de randvoorwaarden die daarvoor vervuld moeten worden.

Publieke en private mbo-opleidingen vergeleken

2016-12-21T21:07:41+02:00

Paper over overeenkomsten en verschillen publieke en private mbo-opleidingen

Mbo-opleidingen worden door zowel publieke als private instellingen aangeboden. Ecbo vergelijkt in deze studie een aantal publieke en private opleidingen met eenzelfde kwalificatiedossier en crebonummer. Is het eindresultaat van deze opleidingen ook daadwerkelijk hetzelfde? En waarom kiezen studenten voor private dan wel publieke opleidingen?

Medewerkerstevredenheid in het mbo

2016-12-21T21:07:51+02:00

Literatuurscan

De werktevredenheid van leraren in het mbo is al langere tijd een punt van zorg. In vergelijking met leraren uit andere sectoren, zijn mbo-leraren ontevredener over de organisatie waar zij werken. In opdracht van ecbo voerde de leerstoelgroep Educatie- en Competentiestudies van de Wageningen Universiteit een literatuurscan uit.

Support voor peer support?

2016-12-21T21:08:11+02:00

De opbrengsten van begeleiding door ouderejaarsstudenten in het mbo

Uit onderzoek buiten Nederland weten we al langere tijd dat studenten profijt kunnen hebben van peer support: begeleiding door een medestudent. Ook in het Nederlandse onderwijs komt peer support voor, al is dit nog relatief schaars. Ecbo onderzocht de opbrengsten van peer support op enkele mbo-instellingen.

Stapelen op het startkwalificatieniveau

2016-12-21T21:08:22+02:00

Doorleren bovenop startkwalificatieniveau in beeld

Ecbo doet onder andere onderzoek naar leerloopbanen in en rond het middelbaar beroepsonderwijs. Deze onderzoeken brengen in beeld welke routes de deelnemers bewandelen. Voortijdig schoolverlaten krijgt daarbij veel aandacht, maar nu is ook het ‘stapelen’ in beeld gebracht.

Vroegtijdig signaleren van onderwijsuitval

2016-12-21T21:08:30+02:00

Inzichten van en voor de praktijk

Het terugdringen van voortijdig schoolverlaten (vsv) is al jaren een doelstelling van de opeenvolgende kabinetten. Ecbo deed verkennend onderzoek naar het vroegtijdig signaleren van onderwijsuitval: hoe is dit georganiseerd en welke behoeften leven er bij docenten en instellingen?

Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling: van pepernoten naar spekkoek

2016-12-21T21:08:41+02:00

Vierde monitor O&O-fondsen

In tijden van economische crisis wordt het belang van een leven lang leren nog meer dan voorheen onderkend. Juist dan is om- en bijscholing voor een verdere upgrading van de beroepsbevolking essentieel. Welke rol de O&O-fondsen hierin kunnen spelen onderzocht ecbo in de vierde Monitor O&O-fondsen.