2011

Home » 2011

Verspreiding van innovaties stimuleren

2016-12-21T21:14:17+02:00

Twee opdrachten voor organisaties binnen het beroepsonderwijs

Disseminatie betekent letterlijk uitzaaiing of uitbreiding. Handig en noodzakelijk soms. Zeker in het geval van innovaties, waarvan door een proces van disseminatie ook anderen gebruik kunnen maken. In het beroepsonderwijs gebeurt dat volgens Regina Mulder nog te weinig.

Beroepenmobiliteit en leven lang leren

2016-12-21T21:14:48+02:00

Hoe dynamisch is de beroepenmobiliteit in de loopbaan van de Nederlandse werknemer?

Merkwaardige paradoxen kenmerken de huidige Nederlandse arbeidsmarkt. Langetermijnontwikkelingen duiden op structurele krapte, terwijl ontwikkelingen op korte termijn nog volop in het teken staan van crisis en werkloosheid

Laaggeletterdheid in Nederland

2016-12-21T21:15:34+02:00

Omvang, kenmerken en achtergronden van laaggeletterdheid in beeld

Ecbo verzorgt al langer het Nederlandse aandeel in het onderzoek naar de basisvaardigheden van volwassenen in internationaal vergelijkend perspectief. Laaggeletterdheid is daarbij één van de thema’s. In de week van de alfabetisering 2011 besteden we er op verschillende manieren aandacht aan.

Pedagogisch-didactisch handelen

2016-12-21T21:15:41+02:00

Hoe geven docenten in het complexe mbo-werkveld vorm aan hun opleidingstaken?

Het middelbaar beroepsonderwijs is een boeiende en levendige sector, maar ook een uiterst ingewikkelde. Hoe geven docenten in dit complexe werkveld vorm aan hun opleidingstaken? Ecbo onderzocht wat uit de literatuur bekend is over hun pedagogisch-didactisch handelen.

Cedefop: Lifelong guidance across Europe: reviewing policy progress and future prospects

2016-12-21T21:15:58+02:00

Succes van samenwerking stimuleert landen tot verdere hervormingen in beroepsonderwijs

Cedefop’s nieuwste rapport, 'A bridge to the future: European policy for vocational education and training 2002-10', is gepresenteerd tijdens de ministeriële bijeenkomst op dinsdag 7 december in Brugge. Het rapport laat zien welke vooruitgang de afgelopen acht jaar is geboekt dankzij Europese samenwerking op het gebied van beleid op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding.

Effectief innoveren

2016-12-21T21:16:26+02:00

Innovatie in het onderwijs verbeteren en versnellen

Teams van mbo-docenten staan voor de verre van eenvoudige taak om hun onderwijs opnieuw vorm te geven, met als richtsnoer de competentiegerichte kwalificatiedossiers. Maar hoe geeft je dat vernieuwingsproces vorm? Ecbo werkte samen met 15 docententeams aan het antwoord op die vraag in het project ‘Effectief Innoveren’.

Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes

2016-12-21T21:18:38+02:00

Analyse van de opbrengsten van 21 projecten van het Innovatiearrangement.

Onder de regeling Innovatiearrangement werken beroepsonderwijs en bedrijfsleven in 21 projecten aan innovatie in het beroepsonderwijs. Ecbo analyseerde deze projecten op hun doelstellingen, instrumenten en resultaten.

De verloren zonen (m/v): Terugkeer in het onderwijs van vsv’ers

2016-12-21T21:18:55+02:00

Resultaten van het eerste deel van een onderzoek

Voortijdig schoolverlaten wordt in de berichtgeving veelal gezien als het einde van het (onderwijs)verhaal. Onderwijsdeelnemers die zonder startkwalificatie uitvallen, zouden niet te motiveren zijn voor onderwijs.

Verkorte bol-opleidingen niveau 4

2016-12-21T21:19:20+02:00

Hoeveel mbo-opleidingen korter dan 4 jaar zijn er al?

In het Actieplan mbo Focus op vakmanschap 2011-2015 stelt de minister van OCW voor om de opleidingsduur van veel niveau 4-opleidingen terug te brengen van 4 naar 3 jaar. Hoeveel opleidingen korter dan 4 jaar zijn er eigenlijk al? Ecbo zocht het uit.

Personeelsbeleid in het mbo

2018-09-05T19:02:58+02:00

Stof tot nadenken: MESO focus besteedt aandacht aan ecbo-onderzoek naar personeelsbeleid en professionalisering in het mbo.

Het mbo heeft in de afgelopen decennia te maken gehad met ingrijpende ontwikkelingen. Fusie en schaalvergroting, de invoering van cgo en nadruk op marktwerking. In de komende tien jaar wordt het er niet echt rustiger op: het rendement van het mbo moet omhoog, de sector moet meer focus aanbrengen in het aanbod en de bedrijfsvoering moet strakker. Bij al deze ontwikkelingen was en is een belangrijke rol weggelegd voor het personeelsbeleid.

Ontwikkelmodel voor Hybride leeromgevingen in het Beroepsonderwijs

2016-12-21T21:19:34+02:00

In kaart brengen van de mate van hybriditeit

Bij Hybride leeromgevingen wordt gestreefd naar het integreren van het beste van twee werelden: de sterke kanten van het schoolse leren en de sterke kanten van leren op de werkplek.

Regionale samenwerking: Een beleids- en onderzoeksagenda

2016-12-21T21:19:44+02:00

Deze agenda is het resultaat van een expertbijeenkomst.

Het ecbo organiseerde op 18 november 2010 een expertmeeting rondom regionale samenwerking. Onderzoekers en beleidsexperts op verschillende beleidsniveaus (overheid, mbo-instellingen en belangenorganisaties) kwamen bij elkaar. Doel van de bijeenkomst was om vanuit een bestaande kennisbasis uit onderzoek en beleid een op de toekomst gerichte onderzoeks- en beleidsagenda rondom regionale samenwerking te ontwikkelen, waarmee beleid en onderzoek aangescherpt en uitgewerkt kan worden.

Naar een verbindende leerarchitectuur

2016-12-21T21:19:51+02:00

Strategische verkenning van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

In het beroepsonderwijs vindt een deel van het onderwijs plaats in de werkomgeving. Tussen scholen en bedrijven bestaan daarom allerlei soorten van samenwerking, die ze vanuit hun eigen verantwoordelijkheden vormgeven. Professionals in het onderwijs, het bedrijfsleven en bij de overheid buigen zich over het verbeteren van deze samenwerking. Ecbo bracht een aantal van hen bijeen om kennis, ideeën en goede voorbeelden uit te wisselen.

LLL: een toekomstkeuze in het hbo?

2016-12-21T21:20:07+02:00

Kwalitatieve monitor EVC en Maatwerk Werkend Leren

In de afgelopen jaren hebben verschillende hbo-instellingen ervaring opgedaan met EVC en maatwerk werkend leren. Wat hebben de hbo’s geleerd uit die EVC-periode en welk effect heeft dat op hun doorontwikkeling naar dienstverleners voor een Leven Lang Leren?

Een schepje erbovenop: via mbo 2 naar mbo 3

2016-12-21T21:20:14+02:00

Factsheet geeft een eerste antwoord op vragen over doorstroming

Voor het merendeel van de deelnemers op niveau 2 van het mbo is het diploma geen eindstation: ze besluiten om door te leren op niveau 3 of 4. Jaarlijks doen bijna 16.000 deelnemers een schepje bovenop hun startkwalificatie. Maar welke factoren beïnvloeden het doorstroom­gedrag van deelnemers? Welk deel van de doorstromers haalt daadwerkelijk het diploma op niveau 3? En hoe gaan onderwijs­instellingen eigenlijk met de interne doorstroom om?

Competentiegericht onderwijs en de rol van HRM

2016-12-21T21:20:31+02:00

Praktijkvragen van roc's bij de veranderende rol van HRM in het mbo.

In opdracht van ecbo deden Aad Oosterhof (Van Kessel & Oosterhof) en Frank Streefland (Streefland Advies) onderzoek naar ‘Competentiegericht onderwijs en de rol van HRM: beeld van veranderingen’. Centrale vraag: welke praktijkvragen hebben roc’s als het gaat om de veranderende rol van HRM in het mbo?

Opleidingsniveau en beroepsrichting in de doorstroom van vmbo naar mbo

2016-12-21T21:20:40+02:00

Voor de niveauafstemming is de doorstroomregeling in het leven geroepen.

Bij de doorstroom van vmbo naar mbo moeten beslissingen worden genomen over het opleidingsniveau en de beroepsrichting in het vervolgtraject. Voor de niveauafstemming is de doorstroomregeling in het leven geroepen. Die blijkt, met name in de bbl, vaak niet te worden toegepast, waardoor vmbo’ers op een lager niveau moeten beginnen dan de regeling voorschrijft. Op korte termijn blijkt dat geen nadelige invloed te hebben op de schoolloopbaan van deze vmbo’ers. Hoe lagere plaatsingen op langere termijn uitpakken weten we echter nog niet.

Zien en gezien worden als toekomstig werknemer

2016-12-21T21:20:50+02:00

De rol van sociaal kapitaal in en rond het mbo

Sociale contacten kunnen van belang zijn bij toetreding tot de arbeidsmarkt, blijkt uit onderzoek. Mensen met een sociaal netwerk met daarin ook mensen uit bedrijven, hebben vaak sneller toegang tot banen of tot betere banen. Er is echter beperkt zicht op de rol van mbo-instellingen bij het vergaren van dergelijke contacten en of zij hier aandacht aan besteden in het onderwijs. Ecbo deed hier onderzoek naar.

Cedefop: ‘A bridge to the future: European policy for vocational education and training 2002-10’

2016-12-21T21:21:01+02:00

Succes van samenwerking stimuleert landen tot verdere hervormingen in beroepsonderwijs

Cedefop’s nieuwste rapport, 'A bridge to the future: European policy for vocational education and training 2002-10', is gepresenteerd tijdens de ministeriële bijeenkomst op dinsdag 7 december in Brugge. Het rapport laat zien welke vooruitgang de afgelopen acht jaar is geboekt dankzij Europese samenwerking op het gebied van beleid op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding.

Doorstroom en stapelen in het onderwijs – eindrapport –

2019-09-04T08:31:29+02:00

Beeld van mogelijkheden en belemmeringen op gebied van doorstroom en stapelen.

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar stapelen en opstroom in het onderwijs dat Regioplan Beleidsonderzoek samen met het CINOP in de zomer van 2008 in opdracht het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft uitgevoerd.