2010

Home » 2010

Flexibiliteit in het mbo: remmers en trekkers

2016-12-21T21:21:33+02:00

Verslag van onderzoek naar flexibiliteit in het mbo.

Het mbo staat voor de opdracht om tegemoet te komen aan de wensen van een zeer diverse deelnemerspopulatie. Mbo’s doen moeite om vormen van flexibiliteit toe te passen. Er zijn echter nog veel vragen en klachten.

Van vmbo naar havo: tweestrijd over tweesprong?

2019-09-04T08:08:15+02:00

Onderzoek naar de overgang van vmbo naar havo.

Na jaren van terugloop stijgt de laatste jaren de toestroom van vmbo’ers (gl/tl) naar het havo. Thans ligt die op ruim 20%. Reeds enige jaren doet ecbo onderzoek naar de overgang van vmbo naar havo. De route vmbo naar havo 4 biedt leerlingen die eerdere keuzes willen bijstellen of laatbloeiers daartoe een mogelijkheid.

Monitor MBO-Ambitie Programma: Achtergrond, aanpak en instrumenten

2016-12-21T21:22:10+02:00

Scholen kunnen zelf de relevante kennis over de voortgang in de scholen benoemen

Het Platform Bèta Techniek heeft in 2007 en 2008 met 28 mbo-instellingen afspraken gemaakt over deelname aan het MBO-Ambitie Programma. Doel van het programma is instellingen, kenniscentra en bedrijven te stimuleren het bètatechnisch mbo-onderwijs zo aantrekkelijk te maken dat meer jongeren kiezen voor bètatechnische opleidingen (ambitieprogramma.nl). In vergelijking tot 2003 zouden er in 2010 15% meer deelnemers in de techniek moet zijn.

Monitor gedrags- en cultuurverandering ROC Midden Nederland

2016-12-21T21:22:25+02:00

Rapportage eerste meting routinevorming

ROC Midden Nederland geeft sinds 2007 vorm aan een schoolbrede ambitie: onderwijs waarover studenten, medewerkers en bedrijfsleven zo tevreden als mogelijk zijn. Ecbo heeft van 2007 tot en met 2010 dit transformatieproces gemonitord, hetgeen een aantal publicaties heeft opgeleverd die hieronder zijn verzameld.

Rapportage 1e meting routinevorming: monitor gedrags- en cultuurverandering ROC Midden Nederland

2016-12-21T21:22:59+02:00

De Onderwijsinstellingen zullen op een nieuwe leest geschoeid moeten worden.

In het industriële tijdperk was ‘leren’ bedoeld om je voor te bereiden op economische en sociale zelfstandigheid. Met de opkomst van de kenniseconomie wordt leren een kenmerk van je gehele levensloop. Daarmee wordt het steeds minder het geprivilegieerde domein van onderwijsinstellingen. Om de verandering naar educatieve dienstverlening te kunnen invullen, zullen ook de onderwijsinstellingen zelf op een nieuwe leest geschoeid moeten worden. Oude werkwijzen zijn niet meer van toepassing in nieuwe situaties waarmee het beroepsonderwijs wordt geconfronteerd.

De route van havo naar mbo: uitweg of omweg?

2016-12-21T21:23:27+02:00

De doorstroom van havo naar mbo in kaart gebracht.

In een in 2008 verschenen verkenning naar de doorstroom in het Nederlandse onderwijs wordt opgemerkt dat jaarlijks een redelijk grote groep havisten naar het mbo gaat, maar dat we nog weinig weten van deze doorstromers. In dit onderzoek wordt de doorstroom van het havo naar het mbo in kaart gebracht.

De vavo-deelnemers in beeld

2018-03-23T10:17:42+02:00

De kansen die het vavo zijn deelnemers biedt, maar ook de knelpunten.

In de programmalijn Beroepsonderwijs als keten doen de onderzoekers van ecbo onderzoek naar leerloopbanen van deelnemers. De rode draad in deze programmalijn is onderzoek naar de veranderingen in de routes die deelnemers in het onderwijsstelsel volgen. De programma­lijn brengt in beeld welke routes worden bewandeld en de mate waarin onderwijs­voorzieningen zich zien als losse schakel in een keten of als maatvoorziening in zeer individuele en persoons­afhankelijke opleidings­routes. In alle onderzoeken wordt gebruik gemaakt van BRON-gegevens van DUO (voorheen CFI) en interviews met en enquêtes onder directeuren, docenten/teamleiders en deelnemers.

Over de grens

2016-12-21T21:24:23+02:00

Begeleiding van zorgleerlingen in het beroepsonderwijs: beleid en praktijk

Mbo-instellingen worden in toenemende mate geconfronteerd met deelnemers met problemen, variërend van fysieke beperkingen, leerachterstanden en gedragsproblemen tot armoede en werkeloosheid, schulden, verslaving en criminaliteit in de directe omgeving. Dit vraagt om kwalitatief goede leerlingenzorg en om een zorgstructuur die hieraan bijdraagt.

De kleur van het middelbaar beroepsonderwijs

2018-03-23T10:19:38+02:00

Een overzichtsstudie naar allochtonen in het mbo.

Van alle mbo’ers is 74% autochtoon, 20% niet-westerse allochtoon en 6% westerse allochtoon. Allochtonen vormen dus ruim een kwart van de mbo-bevolking. Genoeg reden om te verwachten dat de onderwijs­situatie van allochtonen in wetenschap en onderzoek hoog op de agenda staat. Dat valt echter tegen.

Medezeggenschap en participatie van docenten

2016-12-21T21:25:02+02:00

Nulmeting naar de invloed van docenten in de bve-sector.

In het voorjaar van 2010 wordt in de bve-sector de Wet op de ondernemingsraden (WOR) van toepassing. Medezeggenschap wordt daarmee genormaliseerd, de juridische kaders sluiten aan bij meeste andere publieke en private sectoren. De zeggenschap van docenten over één (belangrijk) aspect – namelijk de inhoud en organisatie van het onderwijs – wordt op een andere manier gewaarborgd. Dit gebeurt via een professioneel statuut, een afspraak tussen werkgevers en werknemers. Via het professioneel statuut wordt tevens invulling gegeven aan het Convenant Actieplan Leerkracht. Een ander gevolg van de wetswijziging is dat medezeggenschap van docenten en deelnemers uit elkaar wordt gehaald.

‘Beslist pareltjes’: Opbrengst van vijf jaar innoveren in de beroepskolom

2016-12-21T21:25:22+02:00

Een evaluatie van zes jaar Innovatiearrangement Beroepskolom.

In de beginfase van het Innovatiearrangement Beroepskolom was de aanpak aan de ‘hoe-kant’ weinig flexibel en waren de standpunten behoorlijk orthodox.

De positie van het mbo in het buitenland

2016-12-21T21:25:56+02:00

Studie naar multifunctionaliteit van het mbo in de VS en enkele Europese landen..

Hoe ziet middelbaar beroeps­onderwijs eruit in verschillende landen? Die vraag staat centraal in deze brochure, waarbij beknopt de situatie in Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Verenigde Staten, Vlaanderen en Nederland in kaart is gebracht.