2009

Home » 2009

Een tipje van de sluier

2016-12-21T21:26:28+02:00

Studie participatie Turkse en Marokkaanse vrouwen in Amsterdamse gezondheidszorg

Met het oog op de verwachte personeelstekorten in de gezondheidzorg is het van groot belang de instroom van vrouwen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond in de sector te stimuleren. Hiervoor is gerichte en gecoördineerde investering in het beroepsonderwijs en van zorgwerkgevers noodzakelijk.

Marktordening in de bve-sector: een review

2016-12-21T21:26:36+02:00

Een analyse van de werking van de markt voor het initieel beroepsonderwijs

Deze review betreft een analyse van de werking van de markt voor het initieel beroepsonderwijs. Het brengt op hoofdlijnen in kaart hoe het bve-bestel op dit moment functioneert op de wettelijke basis die de Wet educatie en beroepsonderwijs in 1996 legde. Ingezoomd wordt op drie thema’s die juist dat Nederlandse bve-bestel kenmerken.

Leren door werk: de match tussen deelnemer en werkplek

2016-12-21T21:26:45+02:00

Stand van zaken leren op de werkplek

Werkplekleren staat in het kader van een leven lang leren hoog op de agenda. Dat leren kan verschillende functies hebben en verschillende doelen dienen. Zo is de beroepspraktijkvorming binnen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) gericht op kwalificering en diplomering. Andere doelen van leren door werk kunnen zijn: optimalisering van de beroepsuitoefening, innovatie en persoonlijke ontwikkeling.

Evaluatie Innovatiearrangement Beroepskolom 2004

2017-05-09T17:02:16+02:00

Afsluitende rapportage over de tweede tranche vernieuwingsprojecten

Het Innovatiearrangement Beroepskolom wordt gedragen door de samenwerkende organisaties in het beroepsonderwijs en de sociale partners. De ambitie is het feitelijk verbeteren van de perspectieven van deelnemers en het vergroten van de aantrekkelijkheid van het beroepsonderwijs. De projecten die gezamenlijk invulling geven aan het Innovatiearrangement moeten dit streven via baanbrekende experimenten realiseren. In 2004 is de eerste tranche projecten aan de slag gegaan, elk jaar gevolgd door weer nieuwe series van projecten.

Beroepsonderwijs in verandering: op weg naar competentiegericht onderwijs

2018-03-19T10:30:34+02:00

Vierde meting van de CGO Monitor

Per 1 augustus 2010 moeten alle scholen in het middelbaar beroepsonderwijs al hun opleidingen inrichten op basis van de competentiegerichte kwalificatiedossiers. Sinds 2004 was het voor de instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs (de roc’s, aoc’s, vakinstellingen en particuliere instituten) al mogelijk om te experimenteren met de nieuwe kwalificatiedossiers. Deze ‘experimenten’ worden vanaf 2004 gevolgd in de ‘CGO Monitor’, waarvan dit onderzoek de vierde meting is.

EC – Groenboek over bevordering van de leermobiliteit van jongeren

2017-06-29T11:46:43+02:00

Juli 2009 - Mobiliteit koppelen aan leerresultaten moet leiden tot het behalen van kwalificaties, studiepunten en/of beroepservaring.

Juli 2009 - De Europese Commissie heeft begin juli een groenboek gepubliceerd over het stimuleren van leermobiliteit.

Cedefop – The dynamics of qualifications: defining and renewing occupational and educational standards

2017-06-28T12:30:42+02:00

Juli 2009 - Wat weten we over het ontstaan en vernieuwing van kwalificatie-standaarden in het beroepsonderwijs in de EU?

Juli 2009 - Deze publicatie heeft als doel meer inzicht te geven in de constructie en vernieuwing van (beroeps) kwalificaties. Dit wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van een internationale vergelijking in 32 EU-lidstaten die deelnemen aan het Onderwijs en Opleiding 2010-programma (ET 2010).

Organisatorische innovaties bij de werking van de O&O-fondsen

2017-06-27T08:30:21+02:00

Tekst bij het interne seminar 'de coördinatie van het beroepsonderwijs'.

Hoe ziet de infrastructuur voor om- en bijscholing eruit en welke vormen van institutionele innovaties vinden daarbinnen plaats om de arbeidsmarkt soms letterlijk dichterbij te brengen.

De juiste afslag nemen

2017-06-27T08:37:59+02:00

Studie- en beroepskeuze op drie vmbo's in Amsterdam: ervaringen van leerlingen.

Leerlingen in de examenklas van het vmbo zetten een belangrijke stap met het oog op hun toekomst. Ze hebben dan al een sectorkeuze gemaakt, dus zich een zeker idee gevormd over wat ze in de toekomst willen gaan doen. Willen ze iets met kinderen gaan doen of juist met ouderen, met computers, met auto’s of iets met toerisme?

Het glas vult zich

2017-06-27T08:58:36+02:00

Kennis over vormgeving en effecten van competentiegericht beroepsonderwijs.

Sinds enkele jaren werkt het beroepsonderwijs aan de ontwikkeling en invoering van competentiegericht onderwijs (cgo). Er is grote behoefte aan kennis om het debat hierover gefundeerd te kunnen voeren. De kenniskring lectoren en hoogleraren beroepsonderwijs kreeg vanuit het mbo het verzoek op een rijtje te zetten wat wel en niet bekend is over cgo in het beroepsonderwijs (vmbo, mbo en hbo).

Werkt de markt voor bedrijfsgerelateerde scholing?

2017-06-27T11:26:54+02:00

Een overzichtsstudie.

In het postinitiële onderwijs neemt de ‘marktbenadering’ aan betekenis toe. Het besef dringt steeds dieper door dat mensen nooit ‘uitgeleerd’ zijn: na een succesvolle afronding van een onderwijsloopbaan met relevante diploma’s zal men zijn ‘human capital’ op peil moeten houden.

Inclusief onderwijs: reflectie op diepgewortelde tradities

2017-06-27T14:30:42+02:00

Een studie naar de attituden van aankomende leerkrachten.

Dit onderzoek richt zich op het, overigens internationale, verschijnsel dat de grenzen tussen speciaal en regulier basisonderwijs vervagen en het onderwijs zich ontwikkelt in de richting van ‘inclusief' onderwijs.

De rafelrand van het beroepsonderwijs: afhechten

2017-06-28T07:55:23+02:00

Naar een samenhangend onderwijs- en zorgstelsel voor risicojongeren.

Het terugdringen van voortijdig schoolverlaten staat terecht hoog op de beleidsagenda voor het onderwijs. Schooluitval raakt immers niet alleen de directbetrokkenen, maar leidt ook tot aanzienlijke maatschappelijke problemen. Zo bepleit de WRR in het rapport Vertrouwen in de school maatregelen om het aantal voortijdige schoolverlaters terug te brengen.

De effectiviteit van een Individuele Leerrekening

2017-06-28T08:16:55+02:00

Gaan de werknemers met een ILR vaker cursussen volgen dan werknemers zonder?

De individuele leerrekening bestaat uit een budget voor scholing of opleiding dat beschikbaar wordt gesteld door de overheid, aangevuld met bijdragen van opleidingsfondsen en/of werkgevers. De werknemer kan hierover beschikken om naar eigen inzicht een opleiding of cursus te volgen.

Vmbo Carrousel: bewustere loopbaankeuzes door bedrijfsbezoeken

2018-03-19T10:20:03+02:00

Aanvullend literatuuronderzoek.

Calibris heeft een aanpak ontwikkeld voor de loopbaanbegeleiding van vmbo’ers met als doel ze via bezoeken aan bedrijven uit de sectoren Zorg, Welzijn en Sport ervaring te laten opdoen met beroepen uit die sectoren, zodat ze eind klas 4 een bewustere en weloverwogen beroepskeuzekunnen maken en een daarbij passende keuze voor een opleiding in het mbo.