Instroom-doorstroom-uitstroom

De vavo-deelnemers in beeld

2018-03-23T10:17:42+02:00

De kansen die het vavo zijn deelnemers biedt, maar ook de knelpunten.

In de programmalijn Beroepsonderwijs als keten doen de onderzoekers van ecbo onderzoek naar leerloopbanen van deelnemers. De rode draad in deze programmalijn is onderzoek naar de veranderingen in de routes die deelnemers in het onderwijsstelsel volgen. De programma­lijn brengt in beeld welke routes worden bewandeld en de mate waarin onderwijs­voorzieningen zich zien als losse schakel in een keten of als maatvoorziening in zeer individuele en persoons­afhankelijke opleidings­routes. In alle onderzoeken wordt gebruik gemaakt van BRON-gegevens van DUO (voorheen CFI) en interviews met en enquêtes onder directeuren, docenten/teamleiders en deelnemers.

‘Beslist pareltjes’: Opbrengst van vijf jaar innoveren in de beroepskolom

2016-12-21T21:25:22+02:00

Een evaluatie van zes jaar Innovatiearrangement Beroepskolom.

In de beginfase van het Innovatiearrangement Beroepskolom was de aanpak aan de ‘hoe-kant’ weinig flexibel en waren de standpunten behoorlijk orthodox.

Een tipje van de sluier

2016-12-21T21:26:28+02:00

Studie participatie Turkse en Marokkaanse vrouwen in Amsterdamse gezondheidszorg

Met het oog op de verwachte personeelstekorten in de gezondheidzorg is het van groot belang de instroom van vrouwen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond in de sector te stimuleren. Hiervoor is gerichte en gecoördineerde investering in het beroepsonderwijs en van zorgwerkgevers noodzakelijk.

Beroepsonderwijs in verandering: op weg naar competentiegericht onderwijs

2018-03-19T10:30:34+02:00

Vierde meting van de CGO Monitor

Per 1 augustus 2010 moeten alle scholen in het middelbaar beroepsonderwijs al hun opleidingen inrichten op basis van de competentiegerichte kwalificatiedossiers. Sinds 2004 was het voor de instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs (de roc’s, aoc’s, vakinstellingen en particuliere instituten) al mogelijk om te experimenteren met de nieuwe kwalificatiedossiers. Deze ‘experimenten’ worden vanaf 2004 gevolgd in de ‘CGO Monitor’, waarvan dit onderzoek de vierde meting is.

De juiste afslag nemen

2017-06-27T08:37:59+02:00

Studie- en beroepskeuze op drie vmbo's in Amsterdam: ervaringen van leerlingen.

Leerlingen in de examenklas van het vmbo zetten een belangrijke stap met het oog op hun toekomst. Ze hebben dan al een sectorkeuze gemaakt, dus zich een zeker idee gevormd over wat ze in de toekomst willen gaan doen. Willen ze iets met kinderen gaan doen of juist met ouderen, met computers, met auto’s of iets met toerisme?

De rafelrand van het beroepsonderwijs: afhechten

2017-06-28T07:55:23+02:00

Naar een samenhangend onderwijs- en zorgstelsel voor risicojongeren.

Het terugdringen van voortijdig schoolverlaten staat terecht hoog op de beleidsagenda voor het onderwijs. Schooluitval raakt immers niet alleen de directbetrokkenen, maar leidt ook tot aanzienlijke maatschappelijke problemen. Zo bepleit de WRR in het rapport Vertrouwen in de school maatregelen om het aantal voortijdige schoolverlaters terug te brengen.

Vmbo Carrousel: bewustere loopbaankeuzes door bedrijfsbezoeken

2018-03-19T10:20:03+02:00

Aanvullend literatuuronderzoek.

Calibris heeft een aanpak ontwikkeld voor de loopbaanbegeleiding van vmbo’ers met als doel ze via bezoeken aan bedrijven uit de sectoren Zorg, Welzijn en Sport ervaring te laten opdoen met beroepen uit die sectoren, zodat ze eind klas 4 een bewustere en weloverwogen beroepskeuzekunnen maken en een daarbij passende keuze voor een opleiding in het mbo.

Doorstroom en stapelen in het onderwijs – eindrapport –

2018-07-26T08:39:34+02:00

Beeld van mogelijkheden en belemmeringen op gebied van doorstroom en stapelen.

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar stapelen en opstroom in het onderwijs dat Regioplan Beleidsonderzoek samen met het CINOP in de zomer van 2008 in opdracht het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft uitgevoerd.

Het Metalen Scharnierpunt

2017-07-03T08:15:43+02:00

Het werken met praktijkopdrachten.

Basisdocument voor docenten (waarin opgenomen het basisdocument voor de leerlingen) Kansrijk en inspirerend onderwijs van vmbo en mbo ontwikkelen: dat is het gezamenlijke doel van het vmbo Platform Metaal & Metalektro, de Stichting Consortium Beroepsonderwijs en CINOP Expertisecentrum. Resultaat van deze doelstelling is het project Het Metalen Scharnierpunt.