Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes

2016-12-21T21:18:38+02:00

Analyse van de opbrengsten van 21 projecten van het Innovatiearrangement.

Onder de regeling Innovatiearrangement werken beroepsonderwijs en bedrijfsleven in 21 projecten aan innovatie in het beroepsonderwijs. Ecbo analyseerde deze projecten op hun doelstellingen, instrumenten en resultaten.

Verkorte bol-opleidingen niveau 4

2016-12-21T21:19:20+02:00

Hoeveel mbo-opleidingen korter dan 4 jaar zijn er al?

In het Actieplan mbo Focus op vakmanschap 2011-2015 stelt de minister van OCW voor om de opleidingsduur van veel niveau 4-opleidingen terug te brengen van 4 naar 3 jaar. Hoeveel opleidingen korter dan 4 jaar zijn er eigenlijk al? Ecbo zocht het uit.

Ontwikkelmodel voor Hybride leeromgevingen in het Beroepsonderwijs

2016-12-21T21:19:34+02:00

In kaart brengen van de mate van hybriditeit

Bij Hybride leeromgevingen wordt gestreefd naar het integreren van het beste van twee werelden: de sterke kanten van het schoolse leren en de sterke kanten van leren op de werkplek.

Naar een verbindende leerarchitectuur

2016-12-21T21:19:51+02:00

Strategische verkenning van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

In het beroepsonderwijs vindt een deel van het onderwijs plaats in de werkomgeving. Tussen scholen en bedrijven bestaan daarom allerlei soorten van samenwerking, die ze vanuit hun eigen verantwoordelijkheden vormgeven. Professionals in het onderwijs, het bedrijfsleven en bij de overheid buigen zich over het verbeteren van deze samenwerking. Ecbo bracht een aantal van hen bijeen om kennis, ideeën en goede voorbeelden uit te wisselen.

LLL: een toekomstkeuze in het hbo?

2016-12-21T21:20:07+02:00

Kwalitatieve monitor EVC en Maatwerk Werkend Leren

In de afgelopen jaren hebben verschillende hbo-instellingen ervaring opgedaan met EVC en maatwerk werkend leren. Wat hebben de hbo’s geleerd uit die EVC-periode en welk effect heeft dat op hun doorontwikkeling naar dienstverleners voor een Leven Lang Leren?

Zien en gezien worden als toekomstig werknemer

2016-12-21T21:20:50+02:00

De rol van sociaal kapitaal in en rond het mbo

Sociale contacten kunnen van belang zijn bij toetreding tot de arbeidsmarkt, blijkt uit onderzoek. Mensen met een sociaal netwerk met daarin ook mensen uit bedrijven, hebben vaak sneller toegang tot banen of tot betere banen. Er is echter beperkt zicht op de rol van mbo-instellingen bij het vergaren van dergelijke contacten en of zij hier aandacht aan besteden in het onderwijs. Ecbo deed hier onderzoek naar.

Flexibiliteit in het mbo: remmers en trekkers

2016-12-21T21:21:33+02:00

Verslag van onderzoek naar flexibiliteit in het mbo.

Het mbo staat voor de opdracht om tegemoet te komen aan de wensen van een zeer diverse deelnemerspopulatie. Mbo’s doen moeite om vormen van flexibiliteit toe te passen. Er zijn echter nog veel vragen en klachten.

‘Beslist pareltjes’: Opbrengst van vijf jaar innoveren in de beroepskolom

2016-12-21T21:25:22+02:00

Een evaluatie van zes jaar Innovatiearrangement Beroepskolom.

In de beginfase van het Innovatiearrangement Beroepskolom was de aanpak aan de ‘hoe-kant’ weinig flexibel en waren de standpunten behoorlijk orthodox.

Een tipje van de sluier

2016-12-21T21:26:28+02:00

Studie participatie Turkse en Marokkaanse vrouwen in Amsterdamse gezondheidszorg

Met het oog op de verwachte personeelstekorten in de gezondheidzorg is het van groot belang de instroom van vrouwen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond in de sector te stimuleren. Hiervoor is gerichte en gecoördineerde investering in het beroepsonderwijs en van zorgwerkgevers noodzakelijk.

Marktordening in de bve-sector: een review

2016-12-21T21:26:36+02:00

Een analyse van de werking van de markt voor het initieel beroepsonderwijs

Deze review betreft een analyse van de werking van de markt voor het initieel beroepsonderwijs. Het brengt op hoofdlijnen in kaart hoe het bve-bestel op dit moment functioneert op de wettelijke basis die de Wet educatie en beroepsonderwijs in 1996 legde. Ingezoomd wordt op drie thema’s die juist dat Nederlandse bve-bestel kenmerken.

Leren door werk: de match tussen deelnemer en werkplek

2016-12-21T21:26:45+02:00

Stand van zaken leren op de werkplek

Werkplekleren staat in het kader van een leven lang leren hoog op de agenda. Dat leren kan verschillende functies hebben en verschillende doelen dienen. Zo is de beroepspraktijkvorming binnen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) gericht op kwalificering en diplomering. Andere doelen van leren door werk kunnen zijn: optimalisering van de beroepsuitoefening, innovatie en persoonlijke ontwikkeling.

Evaluatie Innovatiearrangement Beroepskolom 2004

2017-05-09T17:02:16+02:00

Afsluitende rapportage over de tweede tranche vernieuwingsprojecten

Het Innovatiearrangement Beroepskolom wordt gedragen door de samenwerkende organisaties in het beroepsonderwijs en de sociale partners. De ambitie is het feitelijk verbeteren van de perspectieven van deelnemers en het vergroten van de aantrekkelijkheid van het beroepsonderwijs. De projecten die gezamenlijk invulling geven aan het Innovatiearrangement moeten dit streven via baanbrekende experimenten realiseren. In 2004 is de eerste tranche projecten aan de slag gegaan, elk jaar gevolgd door weer nieuwe series van projecten.

Organisatorische innovaties bij de werking van de O&O-fondsen

2017-06-27T08:30:21+02:00

Tekst bij het interne seminar 'de coördinatie van het beroepsonderwijs'.

Hoe ziet de infrastructuur voor om- en bijscholing eruit en welke vormen van institutionele innovaties vinden daarbinnen plaats om de arbeidsmarkt soms letterlijk dichterbij te brengen.

Werkt de markt voor bedrijfsgerelateerde scholing?

2017-06-27T11:26:54+02:00

Een overzichtsstudie.

In het postinitiële onderwijs neemt de ‘marktbenadering’ aan betekenis toe. Het besef dringt steeds dieper door dat mensen nooit ‘uitgeleerd’ zijn: na een succesvolle afronding van een onderwijsloopbaan met relevante diploma’s zal men zijn ‘human capital’ op peil moeten houden.

Doorstroom en stapelen in het onderwijs – eindrapport –

2019-09-04T08:31:29+02:00

Beeld van mogelijkheden en belemmeringen op gebied van doorstroom en stapelen.

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar stapelen en opstroom in het onderwijs dat Regioplan Beleidsonderzoek samen met het CINOP in de zomer van 2008 in opdracht het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft uitgevoerd.

Kansen voor kleinschaligheid

2017-07-03T07:33:03+02:00

Vraagstukken rond kleinschalige innovaties op verzoek van Colo.

Het onderwerp 'kleinschaligheid' staat recent weer in de (beleids)belangstelling. Eerder heeft Colo door Smets+Hover+ onderzoek laten verrichten naar het thema van de unieke kleine opleidingen (Winkeldochters en kostbare kleinoden, 2003). In de huidige verkenning staat de kant van de arbeidsmarkt centraal. Deze verandert in hoog tempo. Beroepen verdwijnen en er komen nieuwe beroepen bij. Zo werden er 30 jaar geleden 5.500 beroepen en 2.000 functies geïdentificeerd. Begin deze eeuw waren dat 1.073 beroepen en 23.000 functies.

Het Metalen Scharnierpunt

2017-07-03T08:15:43+02:00

Het werken met praktijkopdrachten.

Basisdocument voor docenten (waarin opgenomen het basisdocument voor de leerlingen) Kansrijk en inspirerend onderwijs van vmbo en mbo ontwikkelen: dat is het gezamenlijke doel van het vmbo Platform Metaal & Metalektro, de Stichting Consortium Beroepsonderwijs en CINOP Expertisecentrum. Resultaat van deze doelstelling is het project Het Metalen Scharnierpunt.

Leven lang leren voor vitaliteit

2017-07-03T09:28:07+02:00

Een voorstudie ten behoeve van ontwikkeling en onderzoek.

‘Leven lang leren voor vitaliteit’ is een voorstudie, bedoeld voor de verdere ontwikkeling van en onderzoek naar een leven lang leren. Een complex terrein waar veel verschillende beelden over bestaan. Welke thema’s zijn van belang voor de toekomst en welke concepten kunnen een leven lang leren verder helpen?