Stromen en onderstromen in vo, mbo en hbo

Home » Portfolio » Stromen en onderstromen in vo, mbo en hbo
Stromen en onderstromen in vo, mbo en hbo2019-09-04T07:57:05+02:00

Project Description

Stromen en onderstromen in vo, mbo en hbo

Ontwikkelingen in leerlingenstromen door het Nederlandse onderwijsstelsel

Auteur(s):
 Jan Neuvel en Anneke Westerhuis
Publicatiedatum: december 2013

Voor scholen is groei van het aantal leerlingen en studenten niet langer vanzelfsprekend. Dat komt niet alleen doordat het aantal jongeren geleidelijk afneemt, maar ook door verschuivingen in de voorkeuren voor onderwijsroutes en door overheidsmaatregelen.

Welke gevolgen heeft dat? Hoe bewegen jongeren zich  door ons onderwijsstelsel? Wat zijn recente en te verwachten ontwikkelingen in leerlingenaantallen en hoe aannemelijk is het dat historische  trends zich in de toekomst doorzetten? Om hier zicht op te krijgen hebben VO-raad en MBO Raad ecbo gevraagd een historische analyse te maken van de leerlingenstromen in het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger beroepsonderwijs.

Opwaartse trend stagneert

Leerlingenstromen in het Nederlandse onderwijsstelsel zijn dynamisch. Er is  al lange tijd sprake van een opwaartse trend. Denk aan de toename van de deelname aan havo en vwo ten koste van de deelname aan vmbo. Er zijn echter ook andere trends. Door de demografische ontwikkelingen daalt  over niet al te lange tijd de instroom in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Naast deze meerjarentrends hebben ook beleidsmaatregelen van de overheid invloed op leerlingenstromen. Het is heel goed mogelijk dat het verhogen van het prestatieniveau van bijvoorbeeld het havo, de schoolkeuze van leerlingen en hun ouders zal beïnvloeden. Hetzelfde geldt voor het streven naar grotere doelmatigheid. Dit kan scholen ervan weerhouden om leerlingen van wie ze niet zeker zijn dat ze het diploma zullen halen, een kans te geven.

Beter inzicht

De VO-raad en de MBO Raad willen beter inzicht krijgen in de trendmatige ontwikkelingen van de leerlingenstromen in het voortgezet onderwijs, in het middelbaar beroepsonderwijs en tussen het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. In de publicatie Stromen en onderstromen in vo, mbo en hbo. Ontwikkelingen in leerlingenstromen door het Nederlandse onderwijsstelsel is daartoe gezocht naar ontwikkelingen op basis van historische trends in de in-, door- en uitstroom van verschillende schooltypen. De aandacht ging vooral uit naar leerlingenstromen tussen voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger beroepsonderwijs (hbo) tot het laatste jaar waarvan de gegevens beschikbaar waren, schooljaar 2012-2013.

Onderstromen

De onderzoekers constateren dat trends in de deelname aan een schooltype, of aan een leerweg binnen een schooltype, het resultaat kunnen zijn van vele factoren, die elkaar versterken of afzwakken. De deelname kan groeien door toename van het aantal zittenblijvers. Maar ook door meer afstroom uit een andere schooltype, of minder uitval. Een daling kan het gevolg zijn van lagere instroom, maar ook van meer tussentijdse opstroom naar een andere leerweg. Deze onderstromen moeten worden meegewogen om de ontwikkelingen in de onderwijsdeelname te begrijpen. Als signalen die kunnen duiden op een op handen zijnde ombuiging, op het afzwakken of versterken van trends. Op deze manier komt de publicatie Stromen en onderstromen in vo, mbo en hbo dichter bij het antwoord op de vraag of factoren die afgelopen periode de ontwikkelingen hebben bepaald ook de leerlingenstromen in de komende jaren zullen bepalen.

Volgende stap

De VO-raad en de MBO Raad blikken ook vooruit. We leven immers in een dynamische en ‘beleidsrijke’ tijd in het onderwijs, met maatregelen als aanscherping van de exameneisen, invoering van referentieniveaus taal en rekenen en de introductie van het ‘Actieplan mbo Focus op Vakmanschap’. Deze maatregelen werken op elkaar in en worden mogelijk nog versterkt doordat de arbeidsmarkt voor jongeren op dit moment sterk onder druk staat. Het staat buiten kijf dat deze ontwikkelingen effect zullen hebben op leerlingenstromen in het vo, mbo en hbo, maar waar en in welke mate? Het in beeld brengen van de mogelijke effecten van deze maatregelen op de leerlingenstromen is een volgende stap.

Meer informatie

De publicatie Stromen en onderstromen in vo, mbo en hbo. Ontwikkelingen in leerlingenstromen door het Nederlandse onderwijsstelsel  biedt een overzicht van de trends en ontwikkelingen van leerlingenstromen van jongeren en volwassen in de beroepsopleidingskolom. De onderliggende feiten en cijfers zijn te vinden in het basisrapport op de websites van ecbo, VO-raad en MBO Raad:  Stromen en onderstromen in vo, mbo en hbo (basisrapport).

Stromen en onderstromen in vo, mbo en hbo

Onderzoeker(s)

Drs. Anneke Westerhuis
Drs. Anneke WesterhuisManaging onderzoeker
06-54647140
Drs. Anneke Westerhuis
Drs. Anneke WesterhuisManaging onderzoeker
06-54647140

Gerelateerde publicaties

2018-04-17T18:28:38+02:00

Evaluatie nieuwe bekostiging vavo

In opdracht van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ecbo heeft in opdracht van het ministerie van OCW een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de wijziging in de bekostiging van het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Over het algemeen heeft de wijziging in de bekostiging van het vavo positief uitgepakt: het aanbod is behouden gebleven, de invloed van de gemeente op het toelatingsbeleid is verdwenen en de toegankelijkheid is gewaarborgd. Aandachtspunten zijn de kleinere instellingen en het groeiend aantal zorgleerlingen die drukken op de infrastructuur en bekostiging van het vavo.

2018-03-08T14:46:58+02:00

Implementatie doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

Derde monitor vakmanschap-, technologie- en beroepsroutes

In het afgelopen schooljaar 2016-2017 is het aantal lopende vakmanschap-, technologie- en beroepsroutes bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor (202 versus 109). Zowel na één als na twee jaar in een technologieroute blijkt er minder voortijdig schoolverlaten (vsv) plaats te vinden dan buiten de route. Bij de vakmanschaproute zijn de resultaten minder eenduidig.

2018-03-18T12:46:49+02:00

Maatwerk en doorstroom

Maatwerkdiploma’s in het voortgezet onderwijs en doorstroom naar vervolgonderwijs

De leerlingpopulatie in het voortgezet onderwijs wordt diverser. Het is aan het onderwijs om op diversiteit van leerlingen in te spelen, bijvoorbeeld door maatwerk in het diplomaniveau. De leerling kan dan bepaalde vakken op een hoger niveau afronden. Ecbo en DUO deden onderzoek naar de potentie van deze vorm van een maatwerkdiploma.

Gerelateerd nieuws

410, 2018

Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

Door |4 oktober 2018|Categorie(ën): Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

De Nederlandse economie is gebaat bij sterk beroepsonderwijs. Het beroepsoriënterende vmbo en het beroepskwalificerende mbo zijn daarbij belangrijke pijlers.

409, 2018

Ecbo professionaliseringspartner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

Door |4 september 2018|Categorie(ën): Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Ecbo professionaliseringspartner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

Thema's onderwijsvernieuwing en professionalisering

Drie onderzoeksprojecten waarin ecbo participeert zijn geselecteerd door de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek van het NRO. Lees hieronder om welke onderzoeksprojecten het gaat.

1201, 2018

Vacature: Stagiairs m/v

Door |12 januari 2018|Categorie(ën): Instroom-doorstroom-uitstroom|Reacties uitgeschakeld voor Vacature: Stagiairs m/v

Stagiairs m/v

Wil je een onderzoekstage lopen bij dé toonaangevende partner in leren? Ben je benieuwd hoe onderzoek met de onderwijspraktijk wordt ingevuld, wil je dat jouw werk niet in de bureaula verdwijnt en lijkt het je leuk om te werken in een onderzoeksteam? Reageer!

Gerelateerde events

Heeft u een vraag aan ons?