Personeelsbeleid in het mbo

Home » Portfolio » Personeelsbeleid in het mbo
Personeelsbeleid in het mbo 2018-09-05T19:02:58+00:00

Project Description

Deel deze publicatie Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email

Personeelsbeleid in het mbo

Stof tot nadenken: MESO focus besteedt aandacht aan ecbo-onderzoek naar personeelsbeleid en professionalisering in het mbo.

Auteur(s): Trudy Moerkamp, José Hermanussen, Ria Groenenberg, Karel Visser, Maren Thomsen, Frank Streefland en Aad Oosterhof
Publicatiedatum: april 2011

Het mbo heeft in de afgelopen decennia te maken gehad met ingrijpende ontwikkelingen. Fusie en schaalvergroting, de invoering van cgo en nadruk op marktwerking. In de komende tien jaar wordt het er niet echt rustiger op: het rendement van het mbo moet omhoog, de sector moet meer focus aanbrengen in het aanbod en de bedrijfsvoering moet strakker. Bij al deze ontwikkelingen was en is een belangrijke rol weggelegd voor het personeelsbeleid.

Gegeven de modegevoeligheid van personeelsbeleid – het ene instrument of toolkit is nog niet geïntroduceerd, of het andere komt er alweer aan – zou de neiging kunnen zijn om met het oog op de ontwikkelingen weer een volgend instrumentje van de plank te halen. De verwachting is dat dat eigenlijk geen zoden aan de dijk zal zetten. Wat er moet gebeuren, is dat de huidige stand van zaken eerst eens goed wordt bekeken en dat er word nagedacht over het met het personeelsbeleid beoogde doel. Wat heeft de organisatie nodig, wat moet er veranderen en wat draagt de functie van personeelsbeleid daaraan bij? Dat zijn de kernvragen die de komende tijd centraal staan (op veel P&O-afdelingen) in het mbo.

Stof tot nadenken

In lijn daarmee reiken de artikelen in Meso focus 80 vooral stof tot nadenken aan, aan leidinggevenden en stafmedewerkers in het mbo
– en in andere onderwijssectoren – over het personeelsbeleid in hun instelling. Elementen die in de artikelen aan de orde komen:
• de professionele identiteit van docenten (Trudy Moerkamp* & José Hermanussen);
• de breedte van de docentfunctie (Ria Groenenberg & Karel Visser);
• werken in teams (José Hermanussen & Maren Thomsen);
• de rol van HRM (Aad Oosterhof* & Frank Streefland*).

Trudy Moerkamp is werkzaam bij het Centrum voor Nascholing Amsterdam; Aad Oosterhof en Frank Streefland waren ten tijde van het onderzoek ‘Cgo en de rol van HRM’ werkzaam bij Artefaction. De volledige rapportage van dit onderzoek kunt u hier downloaden.
De overige auteurs zijn onderzoeker bij ecbo.

Louise van de Venne, programmaleider ‘Beleid, bestuur en organisatie’, bracht op het thema professionalisering in relatie tot personeels- en HRM-beleid onderzoeken en onderzoekers bij elkaar. Het resultaat ervan kunt u lezen Meso focus 80: Personeelsbeleid in het middelbaar beroepsonderwijs; Bouwstenen voor bezinning en beleid.

U kunt deze aflevering van Meso focus hier downloaden

Personeelsbeleid in het middelbaar beroepsonderwijs.
Download publicatie

Onderzoeker(s)

Drs. José Hermanussen
Drs. José HermanussenSenior onderzoeker
06-10970839

Gerelateerde publicaties

2017-10-04T21:25:48+00:00

De achtergrond van verschillen tussen studenten op mbo-niveau 3 en 4

Vier casestudies in de opleiding Maatschappelijke Zorg

Het uitgangspunt van dit onderzoek was een vraag uit de praktijk. Wat zijn de specifieke kenmerken voor niveau 3 mbo-studenten met betrekking tot curriculum ontwerp? Kunnen we rekening houden met specifieke kenmerken die niveau 3 studenten hebben ten opzichte van de andere niveaus bij het ontwerpen, indelen en organiseren van het curriculum? Deze vraag is gesteld door een mbo-professional aan het online loket: de Kennisrotonde. Bestaande literatuur bleek ontoereikend. In dit onderzoek werden daarom casestudies uitgevoerd om achtergrondinformatie te verzamelen over de specifieke kenmerken van niveau 3 mbo-studenten.

2017-05-18T16:48:55+00:00

Evaluatie pilots educatieve minor beroepsonderwijs

Stuurgroep-, ontwikkelaars- en deelnemersperspectief

Eind 2011 is er bij twee mbo-instellingen een start gemaakt met de projecten ‘Meesterschap in Techniek’ respectievelijk ‘Technische Teams van de Toekomst’, met subsidie vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In beide projecten vindt, naast activiteiten gericht op het stimuleren van het technisch beroepsonderwijs, de ontwikkeling van een educatieve minor beroepsonderwijs plaats. De looptijd van beide projecten is van 2011-2014.

2018-03-17T13:20:11+00:00

Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

Tweede meting

Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven.

Gerelateerd nieuws

2307, 2018

Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

By | 23 juli 2018|Categories: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: , , |Reacties uitgeschakeld voor Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

De voortgang van de sectorplannen wordt bijgehouden door middel van zogenoemde quickscans, uitgevoerd door SEO Economisch onderzoek en het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo). Op 5 juli is de zesde en laatste quickscan opgeleverd.

1912, 2017

Eerste tussenevaluatie sectorplannen verschenen

By | 19 december 2017|Categories: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Eerste tussenevaluatie sectorplannen verschenen

Rapport aangeboden aan de Tweede Kamer

Onlangs hebben ecbo en SEO Economisch Onderzoek de eerste Tussenevaluatie Sectorplannen opgeleverd. Het rapport is door de minister van SZW aangeboden aan de Tweede Kamer in de kamerbrief ‘Voortgangsbrief sectorplannen en maatregelen Doorstart naar nieuw werk’.

1210, 2017

Specialistische vakmensen hebben de beste kansen op arbeidsmarkt

By | 12 oktober 2017|Categories: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor Specialistische vakmensen hebben de beste kansen op arbeidsmarkt

Specialistisch opgeleide mbo-vakmensen hebben de beste baankansen en aantrekkelijk werk. Dat is tegen de verwachting in: vaak wordt gedacht dat smal opgeleiden het moeilijker krijgen op de arbeidsmarkt naarmate ze ouder worden, omdat hun vaardigheden sneller verouderen. Deze nieuwe bevinding blijkt uit onderzoek door een consortium bestaande uit ROA, AMCIS, Kohnstamm Instituut en ecbo. In het onderzoek is in kaart gebracht aan welk type vakmanschap van middelbaar opgeleiden behoefte is op de arbeidsmarkt en wat dit betekent voor de inrichting van het mbo.

Gerelateerde events

Heeft u een vraag aan ons?

 
 
Deel deze publicatie Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email