Evaluatie nieuwe bekostiging vavo

Home » Portfolio » Evaluatie nieuwe bekostiging vavo
Evaluatie nieuwe bekostiging vavo2018-04-17T18:28:38+02:00

Project Description

Evaluatie nieuwe bekostiging vavo

In opdracht van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Auteur(s): Karel Kans, Denise Bijman, Joris Cuppen (ecbo), Eva van der Boom (MOOZ Onderzoek)
Publicatiedatum: februari 2018

Ecbo heeft in opdracht van het ministerie van OCW een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de wijziging in de bekostiging van het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Over het algemeen heeft de wijziging in de bekostiging van het vavo positief uitgepakt: het aanbod is behouden gebleven, de invloed van de gemeente op het toelatingsbeleid is verdwenen en de toegankelijkheid is gewaarborgd. Aandachtspunten zijn de kleinere instellingen en het groeiend aantal zorgleerlingen die drukken op de infrastructuur en bekostiging van het vavo.

Sinds 1 januari 2013 wordt het vavo rechtstreeks bekostigd door het Rijk. Voorheen waren de afzonderlijke gemeenten hiervoor verantwoordelijk. Met de invoering van de nieuwe bekostiging worden twee doelen nagestreefd:

  1. Het waarborgen van het vavo-aanbod
  2. De toegankelijkheid van het vavo onafhankelijk te laten zijn van gemeentelijke besluitvorming.

De nieuwe bekostiging betreft een deelnemersonafhankelijk macrobudget dat wordt verdeeld over de instellingen op basis van drie maatstaven: (1) het aantal ingeschreven deelnemers; (2) het aantal afgegeven certificaten voor met een voldoende afgeronde vakken en (3) het aantal afgegeven diploma’s.

Ecbo heeft onderzocht of de nieuwe bekostiging de toegankelijkheid en het aanbod van het vavo heeft gewaarborgd. Ook is er aandacht voor ontwikkelingen in het vavo die gevolgen kunnen hebben voor de infrastructuur of bekostiging van het vavo in de toekomst.

Het onderzoek bestond uit een analyse van deelnemeraantallen in de periode 2013-2017 en bevraging van vavo-instellingen via een enquête n interviews.

Toegankelijkheid van het vavo

De toegankelijkheid van het vavo is in de onderzochte periode verbeterd. Dit komt doordat beperkende maatregelen die in een aantal gemeenten bestonden, zijn verdwenen. Dit uit zich in een toename van het aantal deelnemers van 20% sinds 2013. Instellingen ervaren een grotere autonomie in hun beleidsvoering.

Een aantal instellingen is bij de intake wel strikter gaan kijken naar de haalbaarheid van een traject voor een potentiële deelnemer, mede door de outputmaatstaven van de nieuwe bekostiging.

Aanbod van vavo-instellingen

Het aanbod van vavo-instellingen is grotendeels gehandhaafd gebleven. Enkele wijzigingen in het aanbod die wel plaatsvonden hielden over het algemeen geen verband met de nieuwe bekostiging. Enkele, vooral kleinere, instellingen zeggen wel moeite te ondervinden om het minimaal vereiste aanbod kostendekkend aan te bieden vanwege kleine deelnemersaantallen.

Ontwikkelingen

Vavo-instellingen uiten wel hun zorg over de stijging van het aantal deelnemers dat extra ondersteuning nodig heeft. Het gaat onder meer om zorgleerlingen en migranten. De exploitatie van het vavo wordt daardoor duurder. Maar er zijn ook ontwikkelingen die kansen kunnen bieden, zoals het voorbereiden van studenten op opleidingen in het hbo of wo, waaronder mbo- of hbo-studenten die willen opstromen.

U kunt hier de kamerbrief over het onderzoek downloaden.

Evaluatie nieuwe bekostiging vavo

Onderzoeker(s)

Drs. Karel Kans
Drs. Karel Kans Senior onderzoeker
06-12234777

Gerelateerde publicaties

2019-09-13T13:28:51+02:00

Zes pijlers voor het succesvol werken aan onderwijskwaliteit

Zes pijlers voor het succesvol werken aan onderwijskwaliteit

Hoewel opleidingsteams in het mbo ‘aan zet’ zijn, vinden zij het niet eenvoudig om verantwoordelijkheid te nemen voor (het verbeteren van) de onderwijskwaliteit. De vraag is hoe mbo-instellingen opleidingsteams hierbij beter kunnen ondersteunen.

Gerelateerd nieuws

1009, 2019

Motiveren van laaggeletterden

Door |10 september 2019|Categorie(ën): Mbo-organisatie|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Motiveren van laaggeletterden

Een literatuurstudie naar succesvolle interventies. In Nederland hebben ruim 2,5 miljoen volwassenen moeite met taal en rekenen. Vanuit het actieprogramma Tel mee met Taal is een 2-jarig onderzoek uitgevoerd dat een bijdrage moet leveren aan het terugdringen van het aantal mensen met taal- en rekenvaardigheden onder basisniveau.

1607, 2019

Eerste rapportage Evaluatie en monitoring wet toelatingsrecht mbo

Door |16 juli 2019|Categorie(ën): Mbo-organisatie|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Eerste rapportage Evaluatie en monitoring wet toelatingsrecht mbo

Vanaf 1 augustus 2017 is de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’ in werking getreden. De nieuwe wet introduceert een set maatregelen, waaronder de aanmelddatum van 1 april, voorschriften voor procedures en informatievoorziening, het toelatingsrecht voor aankomende studenten, voorwaarden waaronder dat toelatingsrecht geldt en het verplichte bindend studieadvies in het eerste jaar van de opleiding.

Gerelateerde bijeenkomsten

mbo-diner Duurzaam #hoedan?

14 november @ 17:30 - 21:00

Dag van het mbo

18 november

Heeft u een vraag aan ons?