Educatie: een tak apart?

Educatie: een tak apart?2017-07-10T13:27:49+02:00

Project Description

Educatie: een tak apart?

Deel II: Vavo en overige trajecten.

Auteur(s): R. van Schoonhoven
Publicatiedatum: april 2008

De Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) geeft aan ROC’s (regionale opleidingencentra) de opdracht beroepsonderwijs aan te bieden én educatie te verzorgen.

Educatie bevordert volgens de WEB de persoonlijke ontplooiing ten dienste van het maatschappelijk functioneren van volwassenen; het is waar mogelijk gericht op aansluiting op het beroepsonderwijs. In internationaal opzicht is deze combinatie van educatie en beroepsonderwijs in één stelsel uniek. Door tal van ontwikkelingen ziet het er echter naar uit dat deze unieke voorziening binnen nu en een paar jaar definitief uit het bestel verdwijnt.

Om de ontwikkelingen bij educatie in beeld te brengen is het Max Goote Kenniscentrum gestart met enkele korte inventariserende studies. Een eerste rapportage, waarin het accent ligt op de komst van marktwerking bij de inburgeringscursussen, is in 2007 verschenen. Het tweede deel beschrijft de ontwikkelingen bij het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en bij de overige trajecten (‘basiseducatie’).

Uit de MGK-inventarisatie komt naar voren dat tegen de achtergrond van diverse ontwikkelingen de kans groot is dat educatie tussen nu en 2012 definitief uit het bve-bestel verdwijnt. Uit de analyse blijkt dat de doelgroepen van educatie (vavo en overige trajecten) anno 2008 uitermate diffuus zijn en dat door het ontbreken van een eenduidige en in de praktijk toegepaste kwalificatiestructuur niet altijd helder is wat de maatschappelijke opbrengsten van de voorzieningen zijn. Door het (deels) wegvallen van de inburgeringscursussen bij ROC’s nemen de educatie-units getalsmatig steeds vaker een marginaler positie in. De financiering van het aanbod is in toenemende mate afhankelijk van externe partners, in het geval van het vavo met name van de vo-scholen. De ‘basisfinanciering’ vervalt na 2009 bij de komst van het participatiebudget.

De komst van het participatiebudget houdt in dat de gedwongen winkelnering van gemeenten bij ROC’s ten aanzien van vavo en overige trajecten komt te vervallen. De educatiegelden zullen dan net als nu het geval is met de inburgerings- en WWB-gelden op de vrije markt van scholingsinstellingen worden aanbesteed. Het is dan voor ROC’s zeer wel mogelijk -net zoals dat nu voor inburgeringstrajecten het geval is- dat zij via aanbesteding (delen van) de educatietrajecten binnenhalen die nu nog gefinancierd worden via de WEB-middelen. Maar van een wettelijk vaststaande voorziening bij álle ROC’s die gefinancierd worden vanuit gemeentelijke budgetten zal dan geen sprake meer zijn. Met deze ontwikkeling vervalt ook de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs (OCW) voor de toegankelijkheid en deugdelijkheid van deze onderwijsvoorzieningen. Inspectietoezicht op de kwaliteit van het vavo (voor zover het de niet-uitbestede leerlingen uit het vo betreft) en overige trajecten is dan niet meer aan de orde.

Educatie als publieke voorziening met een sterke professionele infrastructuur dreigt binnenkort vrijwel geheel te verdwijnen, zeker nu er ook sprake is van de komst van marktwerking ten aanzien van vavo en overige trajecten. Opmerkelijk is dat deze ontwikkeling zonder noemenswaardig debat op landelijk niveau lijkt plaats te vinden. Een principiële discussie over het behoud van de unieke combinatie tussen educatie en beroepsonderwijs, die is verankerd in de wet, wordt nauwelijks of niet gevoerd. Met de inventarisatie die in de rapportage wordt beschreven, hoopt MGK eraan bij te dragen dat dit debat alsnog gaat plaatsvinden.

Educatie: een tak apart?

Onderzoeker(s)

Gerelateerde publicaties

2018-07-26T09:53:06+02:00

Havo: scharnier in het Nederlandse onderwijsstelsel?

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag of het havo zich als scharnier in het voortgezet onderwijs ontwikkelt. Daar is veel voor te zeggen. Zo heeft het havo in het aanbod van algemeen vormend voortgezet onderwijs in doorstroomtermen zowel een verbinding met de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo als met het vwo. Uit het vmbo mogen leerlingen uit de gemengde en theoretische leerweg opstromen naar het havo en leerlingen voor wie het vwo te zwaar blijkt kunnen terugvallen op het havo. Door dat grensverkeer tussen vmbo, havo en vwo doen betrekkelijk veel leerlingen voor kortere of langere tijd het havo aan.

2018-03-17T13:20:11+02:00

Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

Tweede meting

Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven.

2018-03-18T12:40:23+02:00

Bredere opleidingen voor een smallere doelgroep?

Ontwikkelingen in de samenstelling van instroom en breder opleiden op mbo niveau 2

In dit onderzoek staan twee ontwikkelingen in opleidingen op niveau 2 centraal: veranderingen in de samenstelling van de instroom en verbreding van opleidingen. Binnen het mbo-veld zijn er geluiden dat de samenstelling van de groep instromers op niveau 2 verandert. In opleidingen op niveau 2 zouden zich de overwegend meer kansarme jongeren concentreren, kansrijkere jongeren zouden vaker voor opleidingen op een hoger niveau kiezen. Daarnaast zouden er relatief steeds meer studenten een zogenaamde brede opleiding doen.

Gerelateerd nieuws

106, 2017

Conferentie aansluiting mbo-hbo

Door |1 juni 2017|Categorie(ën): Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor Conferentie aansluiting mbo-hbo

Verbetering aansluiting mbo-hbo: wat werkt? Resultaten van lopend onderzoek

Doorstroom mbo-hbo staat breed is de belangstelling. Mbo’ers vallen steeds vaker uit op het hbo en switchen bovendien ook steeds meer. Onduidelijk is waarom dit gebeurt. Ook is onduidelijk wat het effect is van de uiteenlopende initiatieven die mbo- en hbo-instellingen ontplooien om voortijdige uitval tegen te gaan. Vandaar dat er een driejarig onderzoek is opgezet naar de vraag hoe de aansluiting mbo-hbo verbeterd kan worden. Het onderzoek loopt nu bijna 2 jaar en op 1 juni 2017 presenteerden de onderzoekers de resultaten tot dan toe.

2505, 2017

Ga zelf op onderzoek uit: hoe hogescholen de doorstroom kunnen verbeteren

Door |25 mei 2017|Categorie(ën): Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor Ga zelf op onderzoek uit: hoe hogescholen de doorstroom kunnen verbeteren

José Mulder en Joris Cuppen in TH&MA Hoger Onderwijs

De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de docent. Een waarheid als een koe. Ook de Lerarenagenda 2013-2020 (ministerie OCW, 2013) benadrukt de centrale rol van de docent in de verbetering van het onderwijs. In het mbo ligt deze verantwoordelijkheid niet bij de individuele docent maar is de kwaliteit van het onderwijs bij uitstek een teamverantwoordelijkheid.

704, 2017

Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

Door |7 april 2017|Categorie(ën): Instroom-doorstroom-uitstroom, Mbo-organisatie|Tags: , , |Reacties uitgeschakeld voor Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

Tweede meting

Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven.

Gerelateerde bijeenkomsten

Bijeenkomst Wet VATmbo

3 oktober @ 09:30 - 16:30

Domile oktober 2019

10 oktober @ 15:30 - 17:30

Heeft u een vraag aan ons?