Educatie: een tak apart?

Home » Portfolio » Educatie: een tak apart?
Educatie: een tak apart?2017-07-10T13:27:49+02:00

Project Description

Educatie: een tak apart?

Deel II: Vavo en overige trajecten.

Auteur(s): R. van Schoonhoven
Publicatiedatum: april 2008

De Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) geeft aan ROC’s (regionale opleidingencentra) de opdracht beroepsonderwijs aan te bieden én educatie te verzorgen.

Educatie bevordert volgens de WEB de persoonlijke ontplooiing ten dienste van het maatschappelijk functioneren van volwassenen; het is waar mogelijk gericht op aansluiting op het beroepsonderwijs. In internationaal opzicht is deze combinatie van educatie en beroepsonderwijs in één stelsel uniek. Door tal van ontwikkelingen ziet het er echter naar uit dat deze unieke voorziening binnen nu en een paar jaar definitief uit het bestel verdwijnt.

Om de ontwikkelingen bij educatie in beeld te brengen is het Max Goote Kenniscentrum gestart met enkele korte inventariserende studies. Een eerste rapportage, waarin het accent ligt op de komst van marktwerking bij de inburgeringscursussen, is in 2007 verschenen. Het tweede deel beschrijft de ontwikkelingen bij het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en bij de overige trajecten (‘basiseducatie’).

Uit de MGK-inventarisatie komt naar voren dat tegen de achtergrond van diverse ontwikkelingen de kans groot is dat educatie tussen nu en 2012 definitief uit het bve-bestel verdwijnt. Uit de analyse blijkt dat de doelgroepen van educatie (vavo en overige trajecten) anno 2008 uitermate diffuus zijn en dat door het ontbreken van een eenduidige en in de praktijk toegepaste kwalificatiestructuur niet altijd helder is wat de maatschappelijke opbrengsten van de voorzieningen zijn. Door het (deels) wegvallen van de inburgeringscursussen bij ROC’s nemen de educatie-units getalsmatig steeds vaker een marginaler positie in. De financiering van het aanbod is in toenemende mate afhankelijk van externe partners, in het geval van het vavo met name van de vo-scholen. De ‘basisfinanciering’ vervalt na 2009 bij de komst van het participatiebudget.

De komst van het participatiebudget houdt in dat de gedwongen winkelnering van gemeenten bij ROC’s ten aanzien van vavo en overige trajecten komt te vervallen. De educatiegelden zullen dan net als nu het geval is met de inburgerings- en WWB-gelden op de vrije markt van scholingsinstellingen worden aanbesteed. Het is dan voor ROC’s zeer wel mogelijk -net zoals dat nu voor inburgeringstrajecten het geval is- dat zij via aanbesteding (delen van) de educatietrajecten binnenhalen die nu nog gefinancierd worden via de WEB-middelen. Maar van een wettelijk vaststaande voorziening bij álle ROC’s die gefinancierd worden vanuit gemeentelijke budgetten zal dan geen sprake meer zijn. Met deze ontwikkeling vervalt ook de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs (OCW) voor de toegankelijkheid en deugdelijkheid van deze onderwijsvoorzieningen. Inspectietoezicht op de kwaliteit van het vavo (voor zover het de niet-uitbestede leerlingen uit het vo betreft) en overige trajecten is dan niet meer aan de orde.

Educatie als publieke voorziening met een sterke professionele infrastructuur dreigt binnenkort vrijwel geheel te verdwijnen, zeker nu er ook sprake is van de komst van marktwerking ten aanzien van vavo en overige trajecten. Opmerkelijk is dat deze ontwikkeling zonder noemenswaardig debat op landelijk niveau lijkt plaats te vinden. Een principiële discussie over het behoud van de unieke combinatie tussen educatie en beroepsonderwijs, die is verankerd in de wet, wordt nauwelijks of niet gevoerd. Met de inventarisatie die in de rapportage wordt beschreven, hoopt MGK eraan bij te dragen dat dit debat alsnog gaat plaatsvinden.

Educatie: een tak apart?

Onderzoeker(s)

Gerelateerde publicaties

2018-04-17T18:28:38+02:00

Evaluatie nieuwe bekostiging vavo

In opdracht van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ecbo heeft in opdracht van het ministerie van OCW een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de wijziging in de bekostiging van het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Over het algemeen heeft de wijziging in de bekostiging van het vavo positief uitgepakt: het aanbod is behouden gebleven, de invloed van de gemeente op het toelatingsbeleid is verdwenen en de toegankelijkheid is gewaarborgd. Aandachtspunten zijn de kleinere instellingen en het groeiend aantal zorgleerlingen die drukken op de infrastructuur en bekostiging van het vavo.

2018-03-08T14:46:58+02:00

Implementatie doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

Derde monitor vakmanschap-, technologie- en beroepsroutes

In het afgelopen schooljaar 2016-2017 is het aantal lopende vakmanschap-, technologie- en beroepsroutes bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor (202 versus 109). Zowel na één als na twee jaar in een technologieroute blijkt er minder voortijdig schoolverlaten (vsv) plaats te vinden dan buiten de route. Bij de vakmanschaproute zijn de resultaten minder eenduidig.

2018-03-18T12:46:49+02:00

Maatwerk en doorstroom

Maatwerkdiploma’s in het voortgezet onderwijs en doorstroom naar vervolgonderwijs

De leerlingpopulatie in het voortgezet onderwijs wordt diverser. Het is aan het onderwijs om op diversiteit van leerlingen in te spelen, bijvoorbeeld door maatwerk in het diplomaniveau. De leerling kan dan bepaalde vakken op een hoger niveau afronden. Ecbo en DUO deden onderzoek naar de potentie van deze vorm van een maatwerkdiploma.

Gerelateerd nieuws

410, 2018

Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

Door |4 oktober 2018|Categorie(ën): Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

De Nederlandse economie is gebaat bij sterk beroepsonderwijs. Het beroepsoriënterende vmbo en het beroepskwalificerende mbo zijn daarbij belangrijke pijlers.

409, 2018

Ecbo professionaliseringspartner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

Door |4 september 2018|Categorie(ën): Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Ecbo professionaliseringspartner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

Thema's onderwijsvernieuwing en professionalisering

Drie onderzoeksprojecten waarin ecbo participeert zijn geselecteerd door de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek van het NRO. Lees hieronder om welke onderzoeksprojecten het gaat.

1201, 2018

Vacature: Stagiairs m/v

Door |12 januari 2018|Categorie(ën): Instroom-doorstroom-uitstroom|Reacties uitgeschakeld voor Vacature: Stagiairs m/v

Stagiairs m/v

Wil je een onderzoekstage lopen bij dé toonaangevende partner in leren? Ben je benieuwd hoe onderzoek met de onderwijspraktijk wordt ingevuld, wil je dat jouw werk niet in de bureaula verdwijnt en lijkt het je leuk om te werken in een onderzoeksteam? Reageer!

Gerelateerde bijeenkomsten

Webinar Vraagarticulatie 14 november

14 november @ 15:30 - 16:30

mbo-diner Duurzaam #hoedan?

14 november @ 17:30 - 21:00

Dag van het mbo

18 november

Heeft u een vraag aan ons?