Doorstroom en stapelen in het onderwijs – eindrapport –

Home » Portfolio » Doorstroom en stapelen in het onderwijs – eindrapport –
Doorstroom en stapelen in het onderwijs – eindrapport –2019-09-04T08:31:29+02:00

Project Description

Doorstroom en stapelen in het onderwijs – eindrapport –

Beeld van mogelijkheden en belemmeringen op gebied van doorstroom en stapelen.

Auteur(s): B. Dekker, W. van Esch, H. van Leenen en P.J. Krooneman
Publicatiedatum: januari 2009

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar stapelen en opstroom in het onderwijs dat Regioplan Beleidsonderzoek samen met het CINOP in de zomer van 2008 in opdracht het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft uitgevoerd.

Het stapelen van opleidingen is mogelijk als gevolg van een grotere nadruk op efficiëntie, stelselwijzigingen en autonome factoren sterk afgenomen in de jaren negentig van de vorige eeuw. Vanuit het perspectief van talentbenutting is er nu weer meer aandacht voor de mogelijkheden voor opstroom en stapelen. Het onderzoek heeft onder meer tot doel om vast te
stellen welke (on)mogelijkheden er voor doorstroom in het stelsel besloten liggen, in welke mate er gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden en de houding en ervaringen van verschillende betrokken partijen. Om de onderzoeksvragen
te beantwoorden, is een onderzoek uitgevoerd waarin deskresearch, analyse van databestanden, interviews en een internetenquête zijn gecombineerd.
Binnen het onderzoek worden er drie onderdelen onderscheiden die elk in een apart hoofdstuk zijn beschreven: juridische mogelijkheden, feitelijke opstroom en opstroom in praktijk.

Op basis van dit onderzoek wordt geconcludeerd dat er juridisch weinig belemmeringen zijn voor opstroom, maar dat er met name op het terrein van de aansluiting verbeteringen mogelijk zijn. Stapelroutes blijken voor een deel van de leerlingen een goede route naar het hoger onderwijs, maar er is ook een deel waarbij stapelen niet de ideale route blijkt. Het is dan ook de vraag of en in hoeverre stapelen extra moet worden gestimuleerd.  In die discussie zou naast mogelijkheden voor opstroom ook gesproken kunnen worden over het vóórkomen van afstroom, het versterken van de vmbo-mbo-route en de schoolkeuze na de basisschool.

Doorstroom en stapelen in het onderwijs - eindrapport -

Onderzoeker(s)

Drs. Anneke Westerhuis
Drs. Anneke WesterhuisManaging onderzoeker
06-54647140

Gerelateerde publicaties

2019-02-06T23:24:01+02:00

Tweede tussenevaluatie sectorplannen

Tweede tussenevaluatie sectorplannen

Werkgevers- en werknemersorganisaties worden voor maximaal de helft van de kosten ondersteund door de overheid in hun plannen om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Ecbo voert samen met SEO Economisch Onderzoek de monitoring en evaluatie van deze Regeling Cofinanciering Sectorplannen uit.

2018-07-26T16:41:09+02:00

Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

Quickscan 6

Werkgevers- en werknemersorganisaties worden voor maximaal de helft van de kosten ondersteund door de overheid in hun plannen om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Ecbo voert samen met SEO Economisch Onderzoek de monitoring en evaluatie van deze Regeling Cofinanciering Sectorplannen uit.

2018-04-17T18:28:38+02:00

Evaluatie nieuwe bekostiging vavo

In opdracht van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ecbo heeft in opdracht van het ministerie van OCW een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de wijziging in de bekostiging van het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Over het algemeen heeft de wijziging in de bekostiging van het vavo positief uitgepakt: het aanbod is behouden gebleven, de invloed van de gemeente op het toelatingsbeleid is verdwenen en de toegankelijkheid is gewaarborgd. Aandachtspunten zijn de kleinere instellingen en het groeiend aantal zorgleerlingen die drukken op de infrastructuur en bekostiging van het vavo.

Gerelateerd nieuws

1501, 2019

Tweede tussenevaluatie sectorplannen

Door |15 januari 2019|Categorie(ën): Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Tweede tussenevaluatie sectorplannen

Tweede tussenevaluatie sectorplannen

Eind 2013 is de regeling ‘cofinanciering van de sectorplannen’ in werking getreden. Met deze regeling worden werkgevers- en werknemersorganisaties voor maximaal de helft van de kosten ondersteund door de overheid in hun plannen om mensen aan het werk te krijgen en te houden.

410, 2018

Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

Door |4 oktober 2018|Categorie(ën): Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

De Nederlandse economie is gebaat bij sterk beroepsonderwijs. Het beroepsoriënterende vmbo en het beroepskwalificerende mbo zijn daarbij belangrijke pijlers.

409, 2018

Ecbo professionaliseringspartner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

Door |4 september 2018|Categorie(ën): Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Ecbo professionaliseringspartner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

Thema's onderwijsvernieuwing en professionalisering

Drie onderzoeksprojecten waarin ecbo participeert zijn geselecteerd door de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek van het NRO. Lees hieronder om welke onderzoeksprojecten het gaat.

Gerelateerde bijeenkomsten

Webinar Vraagarticulatie 14 november

14 november @ 15:30 - 16:30

mbo-diner Duurzaam #hoedan?

14 november @ 17:30 - 21:00

Dag van het mbo

18 november

Heeft u een vraag aan ons?