De rafelrand van het beroepsonderwijs: afhechten

Home » Portfolio » De rafelrand van het beroepsonderwijs: afhechten
De rafelrand van het beroepsonderwijs: afhechten2017-06-28T07:55:23+02:00

Project Description

De rafelrand van het beroepsonderwijs: afhechten

Naar een samenhangend onderwijs- en zorgstelsel voor risicojongeren.

Auteur(s): Ton Eimers en Karel Visser
Publicatiedatum: februari 2009

Het terugdringen van voortijdig schoolverlaten staat terecht hoog op de beleidsagenda voor het onderwijs. Schooluitval raakt immers niet alleen de directbetrokkenen, maar leidt ook tot aanzienlijke maatschappelijke problemen. Zo bepleit de WRR in het rapport Vertrouwen in de school maatregelen om het aantal voortijdige schoolverlaters terug te brengen.

Ton Eimers van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt en Karel Visser van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs belichten in deze synopsis de positie van die leerlingen en jongeren die hoogstwaarschijnlijk geen startkwalificatie zullen of kunnen behalen en daardoor gerekend worden tot de voortijdige schoolverlaters. Zij constateren dat het percentage risicojongeren in de loop der jaren betrekkelijk constant is.
De auteurs pleiten voor een herstructurering van het aanbod aan speciale voorzieningen om te komen tot één samenhangend onderwijs- en zorgstelsel voor risicojongeren. Het huidige aanbod typeren zij als de rafelrand van het onderwijs, omdat veel jongeren in het reguliere onderwijssysteem niet tot hun recht komen.

Het gaat hierbij in de eerste plaats niet om een onderwijsinhoudelijk, maar om een organisatorisch vraagstuk. Daarnaast bezien zij het begrip startkwalificatie op een genuanceerde manier. Aan de ene kant heeft het pleidooi voor de startkwalifi catie positieve effecten gehad, en moet misschien zelfs worden opgemerkt dat in sommige segmenten van de arbeidsmarkt een startkwalificatie niet een voldoende ingangseis is naar werk. Aan de andere kant is het laagbetaalde en minder geschoolde werk allesbehalve verdwenen en is er tegelijkertijd een onderwaardering ontstaan van de onderwijssoorten die niet opleiden tot een startkwalificatie.

De auteurs nuanceren daarmee de veronderstelling dat een startkwalificatie een kritische grens voor arbeidsmarktsucces is. Zij stellen zich ontwikkelingsgericht op. Zolang mensen zich ontwikkelen en hun talenten optimaal inzetten, is er sprake van individueel en maatschappelijk succes. Om dat ideaal te bereiken worden verschillende vormen van gerichte ondersteuning voorgesteld.

De rafelrand van het beroepsonderwijs: afhechten

Onderzoeker(s)

Gerelateerde publicaties

2018-04-17T18:28:38+02:00

Evaluatie nieuwe bekostiging vavo

In opdracht van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ecbo heeft in opdracht van het ministerie van OCW een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de wijziging in de bekostiging van het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Over het algemeen heeft de wijziging in de bekostiging van het vavo positief uitgepakt: het aanbod is behouden gebleven, de invloed van de gemeente op het toelatingsbeleid is verdwenen en de toegankelijkheid is gewaarborgd. Aandachtspunten zijn de kleinere instellingen en het groeiend aantal zorgleerlingen die drukken op de infrastructuur en bekostiging van het vavo.

2018-03-08T14:46:58+02:00

Implementatie doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

Derde monitor vakmanschap-, technologie- en beroepsroutes

In het afgelopen schooljaar 2016-2017 is het aantal lopende vakmanschap-, technologie- en beroepsroutes bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor (202 versus 109). Zowel na één als na twee jaar in een technologieroute blijkt er minder voortijdig schoolverlaten (vsv) plaats te vinden dan buiten de route. Bij de vakmanschaproute zijn de resultaten minder eenduidig.

2018-03-18T12:46:49+02:00

Maatwerk en doorstroom

Maatwerkdiploma’s in het voortgezet onderwijs en doorstroom naar vervolgonderwijs

De leerlingpopulatie in het voortgezet onderwijs wordt diverser. Het is aan het onderwijs om op diversiteit van leerlingen in te spelen, bijvoorbeeld door maatwerk in het diplomaniveau. De leerling kan dan bepaalde vakken op een hoger niveau afronden. Ecbo en DUO deden onderzoek naar de potentie van deze vorm van een maatwerkdiploma.

Gerelateerd nieuws

410, 2018

Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

Door |4 oktober 2018|Categorie(ën): Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

De Nederlandse economie is gebaat bij sterk beroepsonderwijs. Het beroepsoriënterende vmbo en het beroepskwalificerende mbo zijn daarbij belangrijke pijlers.

409, 2018

Ecbo professionaliseringspartner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

Door |4 september 2018|Categorie(ën): Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Ecbo professionaliseringspartner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

Thema's onderwijsvernieuwing en professionalisering

Drie onderzoeksprojecten waarin ecbo participeert zijn geselecteerd door de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek van het NRO. Lees hieronder om welke onderzoeksprojecten het gaat.

1201, 2018

Vacature: Stagiairs m/v

Door |12 januari 2018|Categorie(ën): Instroom-doorstroom-uitstroom|Reacties uitgeschakeld voor Vacature: Stagiairs m/v

Stagiairs m/v

Wil je een onderzoekstage lopen bij dé toonaangevende partner in leren? Ben je benieuwd hoe onderzoek met de onderwijspraktijk wordt ingevuld, wil je dat jouw werk niet in de bureaula verdwijnt en lijkt het je leuk om te werken in een onderzoeksteam? Reageer!

Gerelateerde bijeenkomsten

Heeft u een vraag aan ons?