De ontwikkeling van de instroom in de bbl

De ontwikkeling van de instroom in de bbl2018-03-18T12:02:14+02:00

Project Description

De ontwikkeling van de instroom in de bbl

Op zoek naar verklaringen voor de terugloop

Auteur(s): Rob Schipperheyn, Jan Neuvel, Anneke Westerhuis, Rozemarijn van Toly
Publicatiedatum: oktober 2016

De deelname aan de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) is de afgelopen jaren sterk teruggelopen. De ontwikkeling van de deelname aan de bbl vertoont een duidelijke correlatie met de conjunctuur.

Is dit echter de enige verklaring? Spelen ook andere factoren een rol? En is de daling even groot in de instroom van jongeren (initieel) als van volwassen (postinitieel)? De kernvraag in dit onderzoek is of er ook andere factoren dan conjuncturele een rol spelen in de daling van de deelname aan deze leerweg.

Focus op instroom

De onderzoekers hebben gekeken naar de ontwikkeling van de instroom in de bbl. Dat geeft een scherp beeld van de fluctuaties tussen de schooljaren. Dat beeld is minder scherp als we naar de deelname kijken. In dat geval komt de totale groep deelnemers in een schooljaar in beeld. Dus ook degenen die in de voorafgaande jaren zijn ingestroomd, langer over hun studie doen of voortijdig zijn uitgestroomd.

Vier delen

De publicatie ‘De ontwikkeling van de instroom in de bbl: op zoek naar verklaringen voor de terugloop’ bestaat uit vier delen:

1. Trendbeschrijvingen van de instroom in de bbl aan de hand van de data uit de basisregistratie onderwijsnummer (BRON).

Dit deel laat zien dat tussen 2008 en 2014 de instroom in de bbl sterk is afgenomen, met name op niveau 1 en 2.

2. Verklaringen voor de terugloop van de instroom in de bbl op basis van ontwikkelingen in het aanleverend onderwijs.

Oorzaken voor de dalende instroom liggen niet alleen bij de economische crisis (te weinig leerarbeidsplaatsen). Ook demografische ontwikkelingen spelen een rol, zij het tot nu toe beperkt. Belangrijker is de opwaartse druk in het voortgezet onderwijs. Door de leegloop van de basisberoepsgerichte en de groei van de theoretische leerweg verschuift de vmbo-doorstroom naar de hogere mbo-niveaus, waar de bbl aanmerkelijk minder deelnemers trekt dan op niveau 2. Op mbo-niveau 3 en 4 profiteert de bbl niet van de toegenomen instroom.

3. De ontwikkeling van het switchen tussen bol en bbl.

Tussen 2008 en 2014 is het aantal leerlingen dat in de beroepsopleidende leerweg (bol) begint en overstapt naar de bbl, drastisch afgenomen. Maar desondanks is het aantal switchers dat deze overstap maakt nog steeds veel hoger dan het aantal switchers van bbl naar bol; de stap van bbl naar bol wordt zelden gemaakt. Dat geldt ook in deze crisisperiode.

4. Verklaringen voor de terugloop van de bbl-instroom in subdomeinen van het mbo.

In de bedrijfstakken waar de daling van de (initiële en postinitiële) instroom het sterkst was is de daling van de bbl-instroom ervaren als effect van de economische crisis. Sommige bedrijfstakken verwachten dat de instroom weer zal aantrekken bij het economisch herstel. Andere dat er sprake zal zijn van een structurele daling van het aanbod van leerwerplekken voor bbl’ers op niveau 2. En soms verschuift de voorkeur van bedrijven van bbl- naar bol-studenten.
De ontwikkeling van de instroom in de bbl
Download publicatie
Aanvragen publicatie

Onderzoeker(s)

Drs. Anneke Westerhuis
Drs. Anneke WesterhuisManaging onderzoeker
06-54647140
Rozemarijn van Toly MSc
Rozemarijn van Toly MScOnderzoeker
06-10970967

Gerelateerde publicaties

2018-07-26T09:53:06+02:00

Havo: scharnier in het Nederlandse onderwijsstelsel?

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag of het havo zich als scharnier in het voortgezet onderwijs ontwikkelt. Daar is veel voor te zeggen. Zo heeft het havo in het aanbod van algemeen vormend voortgezet onderwijs in doorstroomtermen zowel een verbinding met de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo als met het vwo. Uit het vmbo mogen leerlingen uit de gemengde en theoretische leerweg opstromen naar het havo en leerlingen voor wie het vwo te zwaar blijkt kunnen terugvallen op het havo. Door dat grensverkeer tussen vmbo, havo en vwo doen betrekkelijk veel leerlingen voor kortere of langere tijd het havo aan.

2018-03-17T13:20:11+02:00

Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

Tweede meting

Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven.

2018-03-18T12:40:23+02:00

Bredere opleidingen voor een smallere doelgroep?

Ontwikkelingen in de samenstelling van instroom en breder opleiden op mbo niveau 2

In dit onderzoek staan twee ontwikkelingen in opleidingen op niveau 2 centraal: veranderingen in de samenstelling van de instroom en verbreding van opleidingen. Binnen het mbo-veld zijn er geluiden dat de samenstelling van de groep instromers op niveau 2 verandert. In opleidingen op niveau 2 zouden zich de overwegend meer kansarme jongeren concentreren, kansrijkere jongeren zouden vaker voor opleidingen op een hoger niveau kiezen. Daarnaast zouden er relatief steeds meer studenten een zogenaamde brede opleiding doen.

Gerelateerd nieuws

106, 2017

Conferentie aansluiting mbo-hbo

By |1 juni 2017|Categories: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor Conferentie aansluiting mbo-hbo

Verbetering aansluiting mbo-hbo: wat werkt? Resultaten van lopend onderzoek

Doorstroom mbo-hbo staat breed is de belangstelling. Mbo’ers vallen steeds vaker uit op het hbo en switchen bovendien ook steeds meer. Onduidelijk is waarom dit gebeurt. Ook is onduidelijk wat het effect is van de uiteenlopende initiatieven die mbo- en hbo-instellingen ontplooien om voortijdige uitval tegen te gaan. Vandaar dat er een driejarig onderzoek is opgezet naar de vraag hoe de aansluiting mbo-hbo verbeterd kan worden. Het onderzoek loopt nu bijna 2 jaar en op 1 juni 2017 presenteerden de onderzoekers de resultaten tot dan toe.

2505, 2017

Ga zelf op onderzoek uit: hoe hogescholen de doorstroom kunnen verbeteren

By |25 mei 2017|Categories: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor Ga zelf op onderzoek uit: hoe hogescholen de doorstroom kunnen verbeteren

José Mulder en Joris Cuppen in TH&MA Hoger Onderwijs

De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de docent. Een waarheid als een koe. Ook de Lerarenagenda 2013-2020 (ministerie OCW, 2013) benadrukt de centrale rol van de docent in de verbetering van het onderwijs. In het mbo ligt deze verantwoordelijkheid niet bij de individuele docent maar is de kwaliteit van het onderwijs bij uitstek een teamverantwoordelijkheid.

704, 2017

Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

By |7 april 2017|Categories: Instroom-doorstroom-uitstroom, Mbo-organisatie|Tags: , , |Reacties uitgeschakeld voor Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

Tweede meting

Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven.

Gerelateerd events

Heeft u een vraag aan ons?