De bbl als leerweg voor volwassenen

Home » Portfolio » De bbl als leerweg voor volwassenen
De bbl als leerweg voor volwassenen2017-10-03T17:24:25+02:00

Project Description

De bbl als leerweg voor volwassenen

Een kwantitatieve analyse van deelnemers van 23 jaar en ouder.

Auteur(s): Ton Eimers, Erik Keppels en Annet Jager (KBA)
Publicatiedatum: juni 2010

Een kwantitatieve analyse van deelnemers van 23 jaar en ouder in de beroepsbegeleidende leerweg van het mbo

Jaarlijks kiezen tienduizenden volwassenen voor een opleiding in het mbo en dan met name in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). De afgelopen jaren is het aantal bbl-deelnemers van 23 jaar of ouder met meer dan een derde gestegen. Waarom kiezen zoveel volwassenen voor een mbo-opleiding? In het kader van de onderzoeksprogrammalijn ‘Loopbanen en leerlijnen’ heeft het ecbo een onderzoek laten uitvoeren naar het gebruik van de bbl-leerroute door volwassenen. Het doel van het onderzoek is enerzijds het zo volledig mogelijk in kaart brengen van de deelname van volwassenen aan de bbl en anderzijds het zoeken naar verklaringen voor (de groeiende) deelname van volwassenen. Het onderzoek is uitgevoerd door het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA) uit Nijmegen.
In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van de onderzoeks uitkomsten.

De volgende vijf onderzoeksvragen worden beantwoord:

  • Hoeveel volwassenen nemen er in Nederland deel aan de bbl-route in het kader van reguliere mbo-opleidingen? Wat zijn de ontwikkelingen in de deelname in de afgelopen jaren?
  • Hoe kunnen volwassen deelnemers aan de bbl-route worden gekarakteriseerd naar kenmerken van de opleiding en naar persoons- en achtergrondkenmerken?
  • Via welke mechanismen wordt deelname van volwassenen aan de bbl-route gerealiseerd? In hoeverre spelen (ook) structurele kenmerken in de context daarbij een rol?
  • Welke rol spelen de bbl-trajecten voor volwassenen in het perspectief van een leven lang leren?
  • Wat is de rol van mbo-instellingen in de deelname van volwassenen aan de bbl? Hoe kunnen mbo-instellingen (beter) inspelen op de volwassen bbl-deelname?

Om een duidelijk scheiding te kunnen waarnemen tussen volwassen deelnemers, wiens bbl-deelname in het kader van leven lang leren geplaatst kan worden en jongere deelnemers, bij wie het eerder om initieel onderwijs gaat, wordt in het onderzoek de leeftijdsgrens van 23 jaar gehanteerd. Onder volwassen deelnemers verstaan we in het onderzoek deelnemers van 23 jaar of ouder.

De uitgebreide achtergrondrapportage kunt u hier downloaden.

De bbl als leerweg voor volwassenen

Gerelateerde publicaties

2018-04-17T18:28:38+02:00

Evaluatie nieuwe bekostiging vavo

In opdracht van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ecbo heeft in opdracht van het ministerie van OCW een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de wijziging in de bekostiging van het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Over het algemeen heeft de wijziging in de bekostiging van het vavo positief uitgepakt: het aanbod is behouden gebleven, de invloed van de gemeente op het toelatingsbeleid is verdwenen en de toegankelijkheid is gewaarborgd. Aandachtspunten zijn de kleinere instellingen en het groeiend aantal zorgleerlingen die drukken op de infrastructuur en bekostiging van het vavo.

2018-03-08T14:46:58+02:00

Implementatie doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

Derde monitor vakmanschap-, technologie- en beroepsroutes

In het afgelopen schooljaar 2016-2017 is het aantal lopende vakmanschap-, technologie- en beroepsroutes bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor (202 versus 109). Zowel na één als na twee jaar in een technologieroute blijkt er minder voortijdig schoolverlaten (vsv) plaats te vinden dan buiten de route. Bij de vakmanschaproute zijn de resultaten minder eenduidig.

2018-03-18T12:46:49+02:00

Maatwerk en doorstroom

Maatwerkdiploma’s in het voortgezet onderwijs en doorstroom naar vervolgonderwijs

De leerlingpopulatie in het voortgezet onderwijs wordt diverser. Het is aan het onderwijs om op diversiteit van leerlingen in te spelen, bijvoorbeeld door maatwerk in het diplomaniveau. De leerling kan dan bepaalde vakken op een hoger niveau afronden. Ecbo en DUO deden onderzoek naar de potentie van deze vorm van een maatwerkdiploma.

Gerelateerd nieuws

410, 2018

Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

Door |4 oktober 2018|Categorie(ën): Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

De Nederlandse economie is gebaat bij sterk beroepsonderwijs. Het beroepsoriënterende vmbo en het beroepskwalificerende mbo zijn daarbij belangrijke pijlers.

409, 2018

Ecbo professionaliseringspartner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

Door |4 september 2018|Categorie(ën): Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Ecbo professionaliseringspartner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

Thema's onderwijsvernieuwing en professionalisering

Drie onderzoeksprojecten waarin ecbo participeert zijn geselecteerd door de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek van het NRO. Lees hieronder om welke onderzoeksprojecten het gaat.

1201, 2018

Vacature: Stagiairs m/v

Door |12 januari 2018|Categorie(ën): Instroom-doorstroom-uitstroom|Reacties uitgeschakeld voor Vacature: Stagiairs m/v

Stagiairs m/v

Wil je een onderzoekstage lopen bij dé toonaangevende partner in leren? Ben je benieuwd hoe onderzoek met de onderwijspraktijk wordt ingevuld, wil je dat jouw werk niet in de bureaula verdwijnt en lijkt het je leuk om te werken in een onderzoeksteam? Reageer!

Gerelateerde events

Heeft u een vraag aan ons?