VM2: binding, programma, samenvatting

Auteurs:

Renée van Schoonhoven & Machiel Bouwmans m.m.v. Dennis Heijnens

Publicatiedatum:


Thema:

Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

Van Schoonhoven, R., & Bouwmans, M., m.m.v. Heijnens, D. (2013). VM2: binding, programma, samenwerking. Samenvatting van de gevalsstudies VM2-experimenten 2012. Utrecht/'s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Samenvatting van de gevalsstudies (2012) Eén locatie, één docententeam, één pedagogisch-didactische aanpak. Dat is de kern van het VM2-experiment, waarin vbmo- en mbo-instellingen samenwerken aan een doorlopende leerlijn vmbo-mbo. In opdracht van ECBO monitort Actis de voortgang van het experiment. Sinds 2008 experimenteren verschillen scholen met een VM2-traject.

De achterliggende gedachte is dat door de samenwerking en de daaruit voortvloeiende geïntegreerde leeraanpak – die moet leiden tot een startkwalificatie (mbo niveau 2) –  voortijdige schoolverlaten (vsv) wordt gereduceerd. VM2-Monitor Vanaf de start van het VM2-project verschijnen jaarlijks een tussenrapportage en een eindrapportage over het voorgaande schooljaar. De VM2-monitor heeft inmiddels een schat aan informatie en inzichten opgeleverd.

In het najaar van 2013 is ook een eindrapportage verschenen waarin de monitorresultaten van de afgelopen vijf jaar worden samengevat. Op grond van de monitor-informatie hebben de onderzoekers een verklaringsmodel ontwikkeld over de werking van het VM2-traject. Om dit model inhoudelijk te verdiepen en om te komen tot een kwalitatieve weging van de verschillende schakels in het model, zijn in 2012 gevalsstudies uitgevoerd. Dit is gebeurd bij twaalf scholen die VM2-experimenten tweede tranche uitvoeren.

Download de onderzoekspublicatie