Van eenheid naar verscheidenheid

Innovatie, beroepsonderwijs en arbeidsmarkt

Auteurs:

Jan Peter van den Toren, Marc van der Meer & Tammy Lie

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Van den Toren, J. P., Van der Meer, M., & Lie, T. (2015). Van eenheid naar verscheidenheid: innovatie, beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Publiek-private samenwerking wordt steeds belangrijker in het beroepsonderwijs. Hoe ontwikkelen zich de innovatie en de samenwerking van actoren in regio’s en sectoren? Welke rol is daarbij weggelegd voor het beroepsonderwijs? Welke institutionele veronderstellingen worden daarover gehanteerd in het huidige beleidsmodel? En wat leren we daaruit voor de verdere vormgeving van publiek-private samenwerking in het mbo? Om deze vragen te beantwoorden, is een exploratieve studie uitgevoerd met als doel de beleidsuitgangspunten te ordenen en daaruit de randvoorwaarden voor publiek-private samenwerking af te leiden. Voor twee regio’s en twee sectoren brachten de onderzoekers de verhouding tussen innovatie, de arbeidsmarkt en het toeleverende beroepsonderwijs feitelijk in kaart: de topsector Agri Food, de topsector Creatieve Industrie, Twente en Noord-Holland-Noord.

Samenwerking onderwijs-bedrijfsleven

Of de recente veranderingen in het beleidskader bevorderlijk zijn voor de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs, is afhankelijk van een aantal factoren. De verkenning vergelijkt de innovatiestrategieën van bedrijven en hun afstand tot de innovatie frontier. Het is daarnaast van belang of bedrijven zich in een regionaal innovatiesysteem bevinden, waar ze van elkaar kunnen leren en een gezamenlijk opleidingsaanbod kunnen ontwikkelen. Ten slotte is de organisatiegraad van het bedrijfsleven een belangrijke eigenschap als conditie voor samenwerking.

Tweede publicatie

Deze publicatie is de tweede van twee verkennende studies met middelen van de Stichting Max Goote Bijzondere Leerstoelen. De eerste studie, Toerusting over de levensloop, ging over toerustingsagenda van het beroepsonderwijs; deze tweede studie behandelt de verhouding tussen beroepsonderwijs, innovatie en arbeidsmarkt.

Download de onderzoekspublicatie