Tussenevaluatie sectorplannen 2018

Auteurs:

Siemen van der Werff, Karel Kans, Jelle Zwetsloot, Sandra Wagemakers, Denise Bijman & Arjan Heyma

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Van der Werff, S., Kans, K., Zwetsloot, J., Wagemakers, S., Bijman, D., & Heyma, A. (2018). Tussenevaluatie sectorplannen 2018. Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek i.s.m. ecbo.

Korte samenvatting:

Werkgevers- en werknemersorganisaties worden voor maximaal de helft van de kosten ondersteund door de overheid in hun plannen om mensen aan het werk te krijgen en te houden. ECBO voert samen met SEO Economisch Onderzoek de monitoring en evaluatie van deze Regeling Cofinanciering Sectorplannen uit. Eind 2013 is de regeling ‘cofinanciering van de sectorplannen’ in werking getreden. Met deze regeling worden werkgevers- en werknemersorganisaties voor maximaal de helft van de kosten ondersteund door de overheid in hun plannen om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Sectorplannen hebben twee hoofddoelen: het overbruggen van de crisis en het beter laten functioneren van de arbeidsmarkt. Deze evaluatie behandelt het proces, het bereiken van de specifieke doelen van plannen en maatregelen, het bereiken van de hoofddoelen van de Regeling, het effect op de betrokkenheid en samenwerking bij de sociale partners en de vorm van de subsidie.

De sectorplannen uit deze eerste twee tranches zijn afgerond en hebben in totaal 296 duizend personen bereikt. Dit is 69 procent van het oorspronkelijk beoogde aantal deelnemers. Gedurende de looptijd zijn vanwege veranderde omstandigheden en nieuwe inzichten de plannen met instemming van het ministerie van SZW bijgesteld. Ten opzichte van de gewijzigde plannen is sprake van een realisatie van 96 procent in het aantal deelnemers.

De sectorplannen lijken voor individuele deelnemers over het algemeen positieve gevolgen te hebben gehad. Volgens de betrokkenen hebben de sectorplannen, en de bijdrage van de overheid daarbij, bijgedragen aan een versterking op de arbeidsmarkt. Volgens betrokkenen zouden zonder overheidssubsidie veel maatregelen niet hebben bestaan of op kleinere schaal zijn uitgevoerd.

Het doel van het overbruggen van de crisis is slechts in beperkte mate bereikt. De sectorplannen hebben volgens betrokkenen gezorgd voor financiering van maatregelen waar vanwege de crisis bij werkgevers en sectorfondsen minder geld voor beschikbaar was. Doordat de plannen veel vertraging op hebben gelopen zijn een deel van de plannen pas uitgevoerd na afloop van de crisis. Hierdoor hebben ze ook niet bij kunnen dragen aan het overbruggen van de crisis.

De sectorplannen hebben in de meeste sectoren tot een betere samenwerking van sociale partners geleid. Hoewel de samenwerking in verschillende sectoren al goed was, geven veel sociale partners aan dat de samenwerking is verbeterd. Na afloop van de plannen is deze samenwerking in veel gevallen ook doorgezet.

Het lijken juist sectoren te zijn die al goed georganiseerd zijn, die weten te profiteren van de maatregel sectorplannen. Sectoren die op het moment van aanvraag een minder stevige overlegstructuur en bijvoorbeeld geen (vermogend) sectorfonds hadden, hebben meer moeite ervaren om een sectorplan van de grond te krijgen. Uiteindelijk hebben daarom vooral werknemers in goed georganiseerde sectoren kunnen deelnemen aan de sectorplannen. Voorafgaand aan de verschijning van deze tweede tussenevaluatie is in zes quickscans en een tussenevaluatie gerapporteerd over de voortgang van sectorplannen.

Download de onderzoekspublicatie

Voor meer informatie neem contact op