Toegankelijkheid mbo 2-opleidingen

Verkennend onderzoek

Auteurs:

Jose Hermanussen, Annemarie Groot & Rob Schipperheijn m.m.v. Hester Smulders & Jan Neuvel

Publicatiedatum:


Thema:

Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

Hermanussen, J., Groot, A., Schipperheyn, R., m.m.v. Smulders, H., & Neuvel, J. (2015). Verkennend onderzoek toegankelijkheid mbo 2-opleidingen. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Vanuit het vmbo- en mbo-veld heeft de MBO Raad signalen ontvangen die erop wijzen dat mbo-instellingen leerlingen (hebben moeten) afwijzen voor een mbo 2-opleiding. Ook heeft de raad signalen ontvangen dat zich plaatsingsproblemen voordoen als gevolg van een steeds groter wordend spanningsveld tussen de wensen van de deelnemer enerzijds en de mogelijkheden van instellingen en bijvoorbeeld de beschikbaarheid van relevante stageplaatsen anderzijds.

Onduidelijkheid

Het is nog onduidelijk in hoeverre de signalen, vergeleken met voorafgaande jaren, op een algemene trendbreuk in het mbo-veld wijzen. En als daar sprake van is, wat de oorzaken en gevolgen daarvan zijn. Verkennend onderzoek Dat is de reden dat de MBO Raad ECBO heeft gevraagd een verkennend onderzoek te verrichten naar de toegankelijkheid van mbo-niveau 2. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode juli tot november 2014. Deze publicatie beschrijft de aanpak en resultaten van het onderzoek en geeft afsluitend aanbevelingen voor vervolgonderzoek.

Download de onderzoekspublicatie