Succesvolle aanpakken mbo-studenten in kwetsbare posities

Een literatuurverkenning naar werkzame elementen

Auteurs:

Nederlands Jeugdinstituut; Expertisecentrum Beroepsonderwijs

Publicatiedatum:


Thema:

Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

NJI & ECBO (2021, juni). Succesvolle aanpakken mbo-studenten in kwetsbare posities. Een literatuurverkenning naar werkzame elementen. ww.nju.nl. https://www.nji.nl/publicaties/succesvolle-aanpakken-mbo-studenten-in-kwetsbare-posities

Korte samenvatting:

Het kabinet concludeert dat er verschillende knelpunten zijn in de (onderwijs)loopbaan van jongeren in kwetsbare posities. Uit de derde onderwijs-zorgbrief en de voortgangsrapportage over de maatregelen uit het IBO JMAA blijkt dat door het ontbreken van een ketenaanpak (samenwerking met ‘toeleverend’ onderwijs en afstemming met vervolgopleidingen en werkgevers)  en een lange termijnvisie van samenwerkende regionale partners, de investeringen in vroege interventies te weinig tot stand komen.

Interventies gericht op integrale aanpak op vijf roc’s

De roc’s Albeda, Friesland College, Gilde Opleidingen, Midden Nederland en Zadkine herkennen de knelpunten. Zij voeren daarom twee typen interventies uit die zich richten op een integrale aanpak ter bevordering van een succesvolle leer- en arbeidsloopbaan van jongeren in kwetsbare posities op mbo-niveau 1 en 2. Hoe kunnen zij het onderwijs en de onderwijsondersteuning zo inrichten dat deze studenten succesvol doorstromen naar een hoger onderwijsniveau of naar duurzame participatie op de arbeidsmarkt? De eerste ervaringen zijn positief. Maar wat veroorzaak het succes van hun aanpak

Literatuurverkenning: onderzoek naar succesvolle aanpakken in het mbo

Deze literatuurverkenning gaat over de verschillende factoren voor het succes van de aanpak. Het Nederlands Jeugdinstituut en ECBO voerden de literatuurverkenning uit als onderdeel van het onderzoek naar succesvolle aanpakken in het mbo. De verkenning beschrijft met een brede blik gevonden factoren uit onderzoek. Een volgende stap in het onderzoek is het toetsten en koppelen van de bevindingen uit de literatuur aan ‘werkzame elementen’ uit de praktijk, zoals genoemd door studenten en professionals van de betrokken roc’s. Het uiteindelijk doel is hun integrale aanpakken te versterken en breder in te zetten. Een eindrapportage wordt eind 2022 verwacht.

Factsheet Voortijdig Schoolverlaten in het mbo

Steeds meer jongeren in Nederland verlaten school zonder startkwalificatie en dit met name in het beroepsonderwijs. Dit blijkt uit de scriptie door Mona Almushat over het thema voortijdig schoolverlaten in het beroepsonderwijs dat zij in het kader van dit onderzoeksproject uitvoerde.

Door een systematische review over de onderliggende factoren analyseerde ze twee hoofdcategorieën: individuele factoren en omgevingsfactoren. Op individueel gebied zijn terugkerende factoren emotionele stabiliteit, spijbelgedrag en gebrek aan motivatie. Terugkerende factoren op omgevingsniveau zijn o.a. intimidatie en discriminatie op de stageplek, gebrek aan ouderlijke responsiviteit en niet betrokken klasgenoten. De belangrijkste resultaten zijn gepubliceerd in een factsheet over vroegtijdig schoolverlaten in het mbo.

Download de onderzoekspublicatie