Regionale samenwerking in goede banen

Arbeidstoeleiding van jongeren uit het vso, pro en mbo1. Ervaringen uit de samenwerkingspraktijk

Auteurs:

Hester Smulders, Eva Voncken & Anneke Westerhuis

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Smulders, H., Voncken, E., & Westerhuis, A. (2013). Regionale samenwerking in goede banen. Arbeidstoeleiding van jongeren uit het vso, pro en mbo1. Ervaringen uit de samenwerkingspraktijk. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) deed ECBO in samenwerking met Bureau Turf onderzoek naar het functioneren van bestaande structurele regionale netwerken waarin een aantal partijen nauw samenwerkt om jongeren vanuit het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) en middelbaar beroepsonderwijs (entree/mbo 1). uiteenlopende belemmeringen bij het verkrijgen van een baan. Voor deze jongeren is een integrale benadering en een soepele overgang van school naar werk van groot belang. Velen van hen kunnen wel werken. Ze hebben echter extra ondersteuning nodig om een plek op de arbeidsmarkt te verkrijgen en te behouden. Vragen uit de praktijk Gedurende het onderzoek bleek in de regio’s grote behoefte te bestaan aan kennis over “hoe jongeren naar werk te leiden” en “hoe bestendige samenwerking te bewerkstelligen in de regio”. In de publicatie Regionale samenwerking in goede banen brengen de onderzoekers de bevindingen samen die helpen deze vragen te beantwoorden.

Goede voorbeelden

Eveneens beschrijven de onderzoekers de elementen van een succesvolle aanpak van arbeidstoeleiding en de succesfactoren van samenwerking in de regio beschreven. Uitgebreide portretten van zes regio’s brengen in beeld hoe in deze regio’s verschillende partijen samenwerken om arbeidstoeleiding van deze groep jongeren te realiseren.

Aanbevelingen

Het rapport sluit af met een verkorte weergave van de aanbevelingen die de onderzoekers op basis van de vele gesprekken en bijeenkomsten voor het ministerie van OCW heeft opgesteld. Het ministerie heeft aangegeven zich te zullen verdiepen in de bevindingen en de aanbevelingen en de resultaten mee te zullen nemen in de verdere beleidsvorming op dit terrein.

Download de onderzoekspublicatie

Voor meer informatie neem contact op