Rapportage 1e meting routinevorming: monitor gedrags- en cultuurverandering ROC Midden Nederland

De Onderwijsinstellingen zullen op een nieuwe leest geschoeid moeten worden

Auteurs:

Aimée Hoeve, Hester Smulders & Karin Truijen

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Hoeve, A., Smulders, H., & Truijen, K. (2010). Rapportage 1e meting routinevorming: monitor gedrags- en cultuurverandering ROC Midden Nederland. Utrecht/'s-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

In het industriële tijdperk was ‘leren’ bedoeld om je voor te bereiden op economische en sociale zelfstandigheid. Met de opkomst van de kenniseconomie wordt leren een kenmerk van je gehele levensloop. Daarmee wordt het steeds minder het geprivilegieerde domein van onderwijsinstellingen. Om de verandering naar educatieve dienstverlening te kunnen invullen, zullen ook de onderwijsinstellingen zelf op een nieuwe leest geschoeid moeten worden. Oude werkwijzen zijn niet meer van toepassing in nieuwe situaties waarmee het beroepsonderwijs wordt geconfronteerd. In 2007 is ROC Midden Nederland gestart met een modernisering van de eigen instelling. Het roc wil ‘a Great Place to Learn’ zijn. Dit innovatieconcept is uitgewerkt in: een nieuwe kijk op leren; een nieuwe kijk op organiseren; en een nieuwe kijk op de positie van ROC Midden Nederland in haar omgeving. ROC De Leijgraaf heeft de ambitie om zich te transformeren tot een kennisonderneming. In 2004 is een herontwerp in gang gezet, dat steunt op vijf samenhangende pijlers: Beroepsgerichte didactiek en pedagogiek; Begeleiding van deelnemers; Flexibiliseren; Werken in teams; Regionale inbedding. Bij beide roc’s zijn onderzoeken gestart naar de verandering van organisatieprocessen. De bevindingen uit de beide onderzoeken vormen het vertrekpunt voor een analyse waarin bekeken wordt hoe die bevindingen gerelateerd zijn aan theoretische inzichten over procesinnovatie in het onderwijs. Er is nog weinig inzicht hoe je een proces als innovatie kunt sturen; vaak is er sprake van fundamentele onzekerheden, chaos, onbedoelde gevolgen en conflicten. Innovatieprocessen kennen dan ook een groot afbreukrisico. Juist om dat afbreukrisico te verkleinen, is het belangrijk om het inzicht in het verloop van proceduresinnovaties te vergroten.