Project Examenprofiel

De proceduresarchitectuur Examinering vergeleken

Auteurs:

Jo Fond Lam & Anneke Westerhuis

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Lam, J. F., & Westerhuis, A. (2011). Project Examenprofiel, de procesarchitectuur en de uitvoeringspraktijk. ’s-Hertogenbosch/Amsterdam: ECBO.

Korte samenvatting:

Competentiegericht beroepsonderwijs vraagt om een andere manier van beoordelen en examineren. Onderwijsprofessionals en bedrijfsleven hebben in de proceduresarchitecteur Examinering (PE) – op landelijk, regionaal en sectoraal niveau – afspraken vastgelegd over examinering. In het onderzoeksrapport Project Examenprofiel, de proceduresarchitectuur en de uitvoeringspraktijk vergelijken Jo Fond Lam (CINOP) en Anneke Westerhuis (ECBO) de huidige wijze van examinering met de proceduresgang zoals die in de proceduresarchitectuur Examinering is beschreven. Ze stellen vast dat het procedures van examinering in de praktijk niet verschilt van de PE. Kwaliteitsborging In de cases die werden onderzocht was het samenstellen van een examenorganisatie binnen PE-kaders geen probleem. Kwaliteitsborging wordt door de scholen die voor het onderzoek werden bevraagd wel als een aandachtspunt gezien. De onderzoekers constateren dat, ondanks checklists en protocollen, vaak onvoldoende wordt gecontroleerd of hetgeen moet worden uitgevoerd ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt.

De proceduresarchitectuur biedt scholen zeker houvast bij het herinrichten van het examenprocedures en het voldoen aan inspectiestandaarden. Om de kwaliteit van de proceduressen en de deskundigheid van (in- en externe) assessoren te waarborgen, doen de auteurs  enkele aanbevelingen. Zo stellen ze een actievere rol van de examencommissies voor bij het doorlopen van de ‘Plan-Do-Check-Act’-cyclus en zou de kwaliteitscyclus een vaste plek moeten krijgen in het handboek examinering. Ook het creëren van meer draagvlak voor structurele kwaliteitszorg kan bijdragen aan een effectievere en kwalitatief betere examenorganisatie op scholen.

Download de onderzoekspublicatie