Op weg naar succes. Kwantitatieve rapportage VM2-experimenten schooljaar 2011-2012

Auteurs:

Machiel Bouwmans & Renée van Schoonhoven m.m.v. Dennis Heijnens

Publicatiedatum:


Thema:

Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

Bouwmans, M., & Van Schoonhoven, R., m.m.v. Heijnens, D. (2012). Op weg naar succes. Kwantitatieve rapportage VM2-experimenten schooljaar 2011-2012. Utrecht/'s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Jaarrapportage VM2-monitor 2011/2012 Eén locatie, één docententeam, één pedagogisch-didactische aanpak. Dat is de kern van het VM2-experiment, waarin vbmo- en mbo-instellingen samenwerken aan een doorlopende leerlijn vmbo-mbo. In opdracht van ECBO monitort Actis de voortgang van het experiment. Sinds 2008 experimenteren verschillen scholen met een VM2-traject. De achterliggende gedachte is dat door de samenwerking en de daaruit voortvloeiende geïntegreerde leeraanpak – die moet leiden tot een startkwalificatie (mbo niveau 2) – voortijdige schoolverlaten (vsv) wordt gereduceerd.

VM2-Monitor

Vanaf de start van het VM2-project verschijnen jaarlijks een tussenrapportage en een eindrapportage over het voorgaande schooljaar. Op weg naar succes is de eindrapportage van het schooljaar 2011/2012. Voorgaande resultaten Op grond van de monitorresultaten tot nu toe dat in de VM2-trajecten het voortijdig schoolverlaten op de betreffende school aanzienlijk daalt. Ook behalen meer leerlingen uit VM2 een startkwalificatie. We weten op grond van de monitor ook dat de samenwerking tussen het vmbo en mbo die nodig is om het experiment te dragen helaas niets altijd tot stand komt of niet soepel verloopt. Focus op samenwerking Op basis van deze laatste constatering leggen de onderzoekers in Op weg naar succes de focus op de samenwerking tussen vmbo en mbo. Welke factoren dragen bij aan samenwerking en daarmee aan de kans van slagen van het experiment en wat draagt vervolgens bij aan vsv-reductie onder leerlingen?