Ontwikkelingen en maatregelen in het middelbaar beroepsonderwijs

Effecten van politieke en demografische bewegingen op het mbo

Auteurs:

Louise van de Venne

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Van de Venne, L. (2012). Ontwikkelingen en maatregelen in het middelbaar beroepsonderwijs. Utrecht/'s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Kwaliteitsverbetering, maar ook bezuinigingen. Van demografische groei naar mogelijke krimp. Welke effecten hebben deze ontwikkelingen op mbo-instellingen en -deelnemers? ECBO onderzocht de verwachte gevolgen van het actieplan Focus op vakmanschap voor de onderwijskwaliteit en financiële huishouding van mbo-instellingen. Een plek in de top vijf van kenniseconomieën en – specifiek voor het mbo – betere vakmensen voor de 21ste eeuw. Die ambities formuleerde het eerste kabinet Rutte in de onderwijsparagraaf van zijn regeerakkoord.

Hoe dit in het middelbaar beroepsonderwijs bereikt moet worden, is nader uitgewerkt in het actieplan Focus op vakmanschap. De maatregelen die het kabinet hierin voorstelt, vallen uiteen in drie categorieën: het verhogen van de onderwijskwaliteit, het verminderen van de complexiteit van de bve en het op orde brengen van de besturing en bedrijfsvoering van de instellingen.

Consequenties voor bedrijfsvoering

ECBO-onderzoeker Louise van de Venne bespreekt in Ontwikkelingen en maatregelen in het middelbaar beroepsonderwijs de kabinetsmaatregelen met de meest verstrekkende consequenties voor de bedrijfsvoering op de instellingen. Aan de orde komen onder meer de gevolgen van de verhoging van de norm voor de onderwijstijd, het verkorten van opleidingsduur, het invoeren van prestatiebeloningen voor docenten, de beëindiging van de drempelloze instroming in niveau 2 en de invoering van een prestatiebox. Vervolgonderzoek in 2013 Hoe reageren de instellingen op deze maatregelen en hoe absorberen zij mogelijke ongewenste effecten? De voorlopige bevindingen op deze vraag worden na een vervolgmeting in 2013 naar buiten gebracht. Als nulmeting heeft Louise van de Venne relevante maatregelen geïnventariseerd. Zij werd hierin bijgestaan door een begeleidingsgroep met leden vanuit de instellingen, de MBO Raad en de wetenschappelijke wereld. Ook met het ministerie van OCW is van gedachten gewisseld.

Download de onderzoekspublicatie