Motiveren van laaggeletterden

Een literatuurstudie naar succesvolle interventies.

Auteurs:

Annemarie Groot, Karien Coppens & Jo Fond Lam

Publicatiedatum:


Thema:

Basisvaardigheden

APA-referentie:

Groot, A., Coppens, K.M., & Lam, J.F., (2019) Motiveren van laaggeletterden: Een literatuurstudie naar succesvolle interventies. ’s-Hertogenbosch: ECBO

Korte samenvatting:

In Nederland hebben ruim 2,5 miljoen volwassenen moeite met taal en rekenen. Vanuit het actieprogramma Tel mee met Taal is een 2-jarig onderzoek uitgevoerd dat een bijdrage moet leveren aan het terugdringen van het aantal mensen met taal- en rekenvaardigheden onder basisniveau.

Dit onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van het actieplan Tel mee met taal 2016-2019, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volkshuisvesting, Welzijn en Sport. Het rapport maakt onderdeel uit van het onderzoek De Laaggeletterde Centraal: een tweejarig onderzoek waarin gestreefd wordt meer inzicht te krijgen in de problemen die laaggeletterden ervaren en welke behoeften in ondersteuning zij hebben. Het onderzoek is uitgevoerd door het Welten Instituut – Open Universiteit Nederland en ECBO. Deze literatuurstudie is een van de vijf deelstudies van het onderzoek.

De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek luidt: hoe ervaren laaggeletterden zelf hun laaggeletterdheid en wat voor gevolgen heeft dit voor het beleid op het gebied van motivatie om een cursus te volgen én inrichting van het taalaanbod? Door kennis over de doelgroep te vergroten en met name over hoe zij zelf hun laaggeletterdheid ervaren, kan een aanbod worden gecreëerd dat wellicht beter tegemoet komt aan hun wensen. Hierdoor zijn mogelijk meer laaggeletterden intrinsiek gemotiveerd om een cursus te volgen en worden zij minder geconfronteerd met negatieve gevolgen.

Download de onderzoekspublicatie

Neem contact op voor meer informatie