Monitor vakmanschap- en technologieroute

Eerste tussenmeting: instroom

Auteurs:

Hester Smulders, Rob Schipperheyn & Mark Imandt

Publicatiedatum:


Thema:

Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

Smulders, H., Schipperheyn, R., & Imandt, M. (2016). Monitor vakmanschap- en technologieroute. Eerste tussenmeting: instroom. Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek i.s.m. ecbo.

Korte samenvatting:

ECBO voert samen met SEO Economisch Onderzoek en het Kohnstamm Instituut de monitor naar de experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo (vakmanschap- en technologieroute) uit. De experimenten worden in opdracht van het Ministerie van OCW gedurende de gehele looptijd (2014-2022) gevolgd. Dit rapport vormt de eerste tussenmeting, met daarin een beschrijving van de instroomgegevens in de deelnemende routes per 1 oktober 2014. Vanaf 2014 kunnen vmbo-scholen en mbo-instellingen gezamenlijk experimenteren met doorlopende leerlijnen: de vakmanschap- en technologieroutes. Experimenten met de vakmanschaproute en de technologieroute zijn bedoeld om geïntegreerde leerroutes van vmbo naar mbo te realiseren. Om te achterhalen of en hoe ze bijdragen aan het aantrekkelijker en doelmatiger maken van het beroepsonderwijs, bestaat de monitor uit drie delen:
– een evaluatie van de opbrengsten (behaalde doelen van de vakmanschaproute en technologieroute);
– een procesevaluatie die kijkt naar de manier waarop de routes zijn ingericht (zowel procesmatig als inhoudelijk);
– een verklarende evaluatie die een verbinding legt tussen de resultaten uit de procesevaluatie en de resultaten uit de effectevaluatie

Eerste tussenmeting
Deze eerste tussenmeting bevat een beschrijving van de instroomgegevens in de deelnemende routes per 1 oktober 2014. Het laat zien dat 21 scholen met de experimenten zijn gestart. Samen bieden zij 71 routes aan: 64 vakmanschap- en 7 technologieroutes. Op 1 september 2014 staan er 768 leerlingen bij zeventien vmbo-scholen ingeschreven in een vakmanschaproute en 134 leerlingen bij vijf scholen in een technologieroute.

Vakmanschaproute
Een geïntegreerde leerroute voor leerlingen in de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg vanaf het derde jaar van het vmbo die opleidt tot een diploma op mbo niveau-2. De route is mogelijk in alle sectoren.
Technologieroute
Een geïntegreerde leerroute voor leerlingen in de gemengde of theoretische leerweg vanaf het derde jaar van het vmbo die opleidt tot een diploma op mbo niveau-4. De route kan worden ingevuld met opleidingen die binnen het bereik van de technische en groene domeinen vallen.

Nulmeting
Naast deze eerste tussenmeting, vindt u hier de “https://ecbo.nl/portfolio-items/monitor-vakmanschap-en-technologieroute-2/” nulmeting. Hierin zijn leerlinggegevens in het vmbo, mbo en havo geanalyseerd voor de cohorten die in de schooljaren 2005-2006 tot en met 2013-2014 zijn ingestroomd in het derde leerjaar van het vmbo. Door in de nulmeting de instroom, diplomering, opleidingsduur, sectorkeuze, switchgedrag, doorstroom en uitval te analyseren, zijn bestaande trends in kaart gebracht die de context vormen waarbinnen de experimenten met de vakmanschap- en technologieroute starten. Daarnaast is in de nulmeting de verdere aanpak van het onderzoek beschreven.
Reconstructie beleidstheorie
Naast de nulmeting en de eerste tussenmeting is ook een “http://www.seo.nl/pagina/article/monitor-vakmanschap-en-technologieroute-de-beleidstheorie/” reconstructie van de beleidstheorie beschikbaar. Dit onderzoek is uitgevoerd door Kohnstamm Instituut en SEO Economisch Onderzoek. De beleidstheorie brengt in beeld waarom de experimenten zijn gestart. Het beschrijft de doelen van het beleid en de aannames/hypothesen over hoe de experimenten bijdragen aan het bereiken van die doelen.

Download de onderzoekspublicatie