Medezeggenschap en participatie van docenten

Nulmeting naar de invloed van docenten in de bve-sector

Auteurs:

Mark Hesseling, Rob Poell, Evert Smit, Lisette Vonk & Marianne van Woerkom

Publicatiedatum:


Thema:

Docenten / opleiders

APA-referentie:

Hesseling, M., Poell, R., Smit, E., Vonk, L., & Van Woerkom, M. (2010). Medezeggenschap en participatie van docenten. ’s-Hertogenbosch/Amsterdam: ECBO.

Korte samenvatting:

In het voorjaar van 2010 wordt in de bve-sector de Wet op de ondernemingsraden (WOR) van toepassing. Medezeggenschap wordt daarmee genormaliseerd, de juridische kaders sluiten aan bij meeste andere publieke en private sectoren. De zeggenschap van docenten over één (belangrijk) aspect – namelijk de inhoud en organisatie van het onderwijs – wordt op een andere manier gewaarborgd. Dit gebeurt via een professioneel statuut, een afspraak tussen werkgevers en werknemers. Via het professioneel statuut wordt tevens invulling gegeven aan het Convenant Actieplan Leerkracht. Een ander gevolg van de wetswijziging is dat medezeggenschap van docenten en deelnemers uit elkaar wordt gehaald. Dit was voor ECBO aanleiding om een nulmeting uit te voeren. Deze nulmeting laat zien wie bij de medezeggenschap in de bve-sector betrokken zijn en op welke thema’s docenten invloed uitoefenen. Het functioneren van de medezeggenschapraden staat centraal in het onderzoek: wie vertegenwoordigen de docenten in de medezeggenschaps­raden? In welke fase van de besluitvorming zijn ze betrokken? Hoe tevreden zijn ze over hun eigen functioneren en over de mate waarin ze invloed kunnen uitoefenen? De nulmeting is uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Tilburg en het organisatieadviesbureau Basis Beleid. Ten behoeve van het onderzoek is gesproken met experts en betrokkenen, zijn docentleden van medezeggenschapsraden ondervraagd en zijn interviews afgenomen bij twee roc’s en één aoc.

Download de onderzoekspublicatie