Leerplanontwikkeling in het middelbaar beroepsonderwijs

De bruikbaarheid van kwalificatiedossiers onderzocht

Auteurs:

Jose Hermanussen, Ellen Verheijen & Karel Visser

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Hermanussen, J., Verheijen, E., & Visser, K. (2013). Leerplanontwikkeling in het middelbaar beroepsonderwijs. Utrecht/'s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

In het mbo zijn de Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven op dit moment druk in de weer om in de beschrijving van de kwalificaties de voorwaardelijke kennis en vaardigheden voor adequate beroepsuitoefening nadrukkelijker te formuleren. ECBO onderzocht de bruikbaarheid van de kwalificatiedossiers en de vertaalslag ervan naar curriculumontwikkeling.   Het uitdrukkelijker benoemen van de te leren kennis, vaardigheden en houdingen gebeurt mede op aandringen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), zodat vervolgens de vernieuwde kwalificaties in 2014 voor een periode van enige jaren zullen worden vastgesteld. Ook past deze ontwikkelingen in het huidige streven naar opbrengstgericht werken, waarin leerstandaarden een cruciale rol spelen.

Standaardsetting

Het opstellen van kwalificaties door de Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven onder regie van stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is op te vatten als een vorm van standaardsetting. De beschrijving van kwalificaties geeft een antwoord op de vraag wat gekend en gekund dient te worden om als beginnend beroepsbeoefenaar competent aan de slag te kunnen in het beroep waarvoor is opgeleid.

Bruikbaarheidswaarde

In het rapport Leerplanontwikkeling in het middelbaar beroepsonderwijs doet ECBO verslag van een onderzoek naar enerzijds de bruikbaarheidswaarde van kwalificatiedossiers met het oog op de ontwikkeling van leerplannen, onderwijsleermateriaal en toetsen. Anderzijds gaan we in dit rapport in op de wijze waarop onderwijsinstellingen de inhoudelijke vertaalslag van kwalificatiedossiers naar bruikbaar materiaal voor de onderwijspraktijk vormgeven.

Download de onderzoekspublicatie

Voor meer informatie neem contact op