Kwaliteitsborging van het educatieaanbod. Een verkennende rapportage over de kwaliteit van het volwassenenonderwijs.

Een verkennende rapportage over de kwaliteit van het volwassenenonderwijs

Auteurs:

Annemarie Groot

Publicatiedatum:


Thema:

Basisvaardigheden

APA-referentie:

Groot, A. (2018). Kwaliteitsborging van het educatieaanbod. Een verkennende rapportage over de kwaliteit van het volwassenenonderwijs. ’s-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

In Nederland is een zeer divers cursusaanbod gericht op volwassenen met lage basisvaardigheden. Sinds het afbouwen van de gedwongen winkelnering van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) hebben gemeenteambtenaren in toenemende mate de taak gekregen om dit aanbod in te kopen en te monitoren (Carrilho e.a., 2014). Niet alleen het aanbod is divers met cursussen in het formele onderwijs en in het non-formele en informele onderwijs, ook de kwaliteit van het onderwijs verschilt. Uit gesprekken met de gemeenten blijkt dat zij nog geen goed beeld hebben van de kwaliteit van het educatieaanbod en hoe zij deze kwaliteit kunnen monitoren (Epale, 2017). Hierdoor lopen sommige gemeenteambtenaren ertegenaan dat zij de bestede middelen onvoldoende kunnen verantwoorden. Daarom is er behoefte aan ondersteuning hoe gemeenten de kwaliteit van het educatieaanbod kunnen borgen. Deze verkennende rapportage is onderdeel van het project “Bevordering kwaliteitsborging en -monitoring educatieaanbod” dat wordt uitgevoerd door het consortium InBrain en CINOP. Het doel van deze rapportage is om een beeld te schetsen van wat onder kwaliteit kan worden verstaan, wat kwaliteitsaspecten van het educatieaanbod zijn en hoe daarop gestuurd kan worden.

Download de onderzoekspublicatie