Kennisontwikkeling en verspreiding middelbaar beroepsonderwijs

Auteurs:

ECBO

Publicatiedatum:


APA-referentie:

Van den Berg, J., De Jong, L., Hoeve, A., Zitter, I., & Aalsma E. (2016). Leren werken, werkend leren in de TechniekFabriek: Een leerlingperspectief. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

In deze publicatie vindt u het jaarprogramma voor publieke kennisontwikkeling en -verspreiding voor het middelbaar beroepsonderwijs dat ECBO in 2014 uitvoert. Het doel van het programma is de kennisbasis en kennisinfrastructuur in het mbo te versterken en zo bij te dragen aan een kwalitatief hoogwaardig stelsel van beroepsonderwijs en kwalificatieverkrijging. Het programma 2014 wordt gefinancierd door het ministerie van OCW, met aanvullende subsidie voor kennisverspreiding van het NRO.

Themagebieden

Het programma bestaat uit drie inhoudelijke themagebieden, kennisverspreiding is een vierde aandachtsgebied:

  • Onderwijsloopbanen in en rond het mbo; hierbij gaan we in op de vraag hoe leerlingen zich door het onderwijsstelsel bewegen.
  • Organiseren van leren in het beroepsonderwijs, zowel op school als op het werk.
  • Aansluiting beroepsonderwijs en arbeidsmarkt.

Ook de kernvaardigheden die nodig zijn om actief te participeren in de maatschappij in het algemeen en op de arbeidsmarkt in het bijzonder, vallen onder dit thema.

Afzonderlijke projecten

Ieder themagebied wordt in een korte inleiding nader toegelicht en afgebakend. Binnen elk thema zijn projecten geformuleerd, waarbij gekeken is naar het belang van het vraagstuk voor de sector, de mate van praktijkgerichtheid en de concrete belangstelling vanuit de sector om actief als partner in het project betrokken te zijn.

Actuele veldvragen

Naast nieuwe projecten bevat het programma ook projecten die voortbouwen op onderzoeksresultaten uit voorgaande jaren. Indien van toepassing is dit aangegeven. Er is afzonderlijk budgettaire ruimte gereserveerd voor het opvolgen van actuele veldvragen gedurende het jaar.

Vraaggestuurd en praktijkgericht

ECBO werkt vraaggestuurd en praktijkgericht. Het programma is dan ook tot stand gekomen in nauwe samenspraak met de sector en met de programmaraad van ECBO. De programmaraad bestaat uit vertegenwoordigers van de MBO Raad en de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven en staat onder leiding van een onafhankelijk wetenschappelijke voorzitter.

Download de onderzoekspublicatie