Jongeren uit vso en pro op weg naar een baan

Een onderzoek naar de Borissystematiek van SBB

Auteurs:

Metje Jantje Groeneveld, Jose Hermanussen & Rob Schipperheyn

Publicatiedatum:


Thema's:

Arbeidsmarkt - Onderwijs, Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Groeneveld, M.-J., Hermanussen, J., & Schipperheyn, R. (2015). Jongeren uit vso en pro op weg naar een baan. Een onderzoek naar de Borissystematiek van SBB. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Waarom is de ene jongere uit vso en pro wel succesvol op de arbeidsmarkt en de andere niet? Hoe zorg je dat jongeren niet alleen werk vinden, maar ook werk houden? En (hoe) is dat terug te vinden in de Borissystematiek? Naar deze en andere vragen deed ECBO op verzoek van SBB onderzoek.

Om deze vragen te beantwoorden voerden de onderzoekers deskresearch uit, onderzochten zij casussen (scholen en regionale samenwerkingsverbanden) waarin met deze systematiek wordt gewerkt en voerden zij gesprekken met landelijke stakeholders (initiatiefnemers en andere stakeholders). Aanbevelingen De onderzoekers geven zeven aanbevelingen met betrekking tot de Borissystematiek: Maak de onderbouwing, de effectiviteit en het rendement van interventies en totaalpakketten voor arbeidstoeleiding van jongeren uit vso en pro inzichtelijk in een toegankelijke database.

Start met een uitstroommonitor, waarin leerlingen uit vso en pro die de arbeidsmarkt betreden enkele jaren worden gevolgd. Niet alleen leerlingen die hebben deelgenomen aan de Borissystematiek, maar ook leerlingen die met andere interventies of tools naar de arbeidsmarkt zijn uitgestroomd. Dat maakt vergelijking tussen het rendement van de diverse interventies en tools mogelijk. Breng in deze uitstroommonitor ook achtergrondkenmerken van leerlingen in beeld (ouders, sociaal netwerk). Communiceer duidelijker over wat de Borissystematiek is en kan, op welke punten SBB / de kenniscentra kunnen ondersteunen en welke inspanningen het invoeren van de Borissystematiek verlangt van gebruikers.

  • Maak daarbij waar wat je belooft.
  • Geef in je communicatie ook duidelijk aan welke onderdelen nog in ontwikkeling zijn van de Borissystematiek (bijv. branchecertificering).
  • Stap af van de slogan ‘Boris brengt je bij een baan!’; die schept valse verwachtingen. Maak in je communicatie onderscheid tussen scholen uit vso en pro.
  • Breng de Borissystematiek onder de aandacht bij samenwerkende partijen in de regio.
  • Ga na of de Borissystematiek een aanjager zou kunnen zijn voor regionaal overleg. Zet niet op voorhand in op de invoering van een wet werkend leren voor vso en pro.
  • Treed in overleg met OCW over andere manieren van financiering van de taken van de opleidingsadviseurs van SBB / de kenniscentra in het kader van de doelgroep van vso en pro.
  • Neem vanuit SBB een voortrekkersrol in de voorlichting en het enthousiasmeren van bedrijven in de regio voor de leerlingen uit vso en pro.

Project Boris

Binnen het project ‘Boris brengt je bij ‘n baan’ begeleiden vso-scholen en de kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven leerlingen op weg naar een baan. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW, in het kader van de implementatie van maatregelen die voortvloeien uit de Participatiewet.

Download de onderzoekspublicatie