Het PDG-traject herzien

Een analyse van de uitwerking van de beleidsmaatregel 'pedagogisch-didactisch getuigschrift'

Auteurs:

Patricia Brouwer, Carlos van Kan & Karel Kans

Publicatiedatum:


Thema:

Docenten / opleiders

APA-referentie:

Brouwer, P., Van Kan, C., & Kans, K. (2016). Het PDG-traject herzien. Een analyse van de uitwerking van de beleidsmaatregel ‘pedagogisch-didactisch getuigschrift’. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Veel onderwijsgevenden in het mbo komen uit de beroepspraktijk. Hun praktijkkennis en -vaardigheden zijn belangrijk voor het verzorgen van goed beroepsonderwijs. De kwaliteit van deze zij-instromers staat hoog op de beleidsagenda van OCW. Eén van de maatregelen van het ministerie is de verhoging van de kwaliteit van zijinstromers in het mbo door het opstellen van een kwaliteitskader en door betere scholingstrajecten voor zijinstromers: het PDG (pedagogisch-didactisch getuigschrift)-traject.

Herziening van het PDG-traject

Het PDG-traject is een scholingstraject voor zij-instromers uit het bedrijfsleven die als docent in het mbo gaan werken en nog geschoold moeten worden op hun pedagogisch-didactische kennis en vaardigheden. Aan de hand van het landelijk raamwerk hebben mbo-instellingen samen met tweedegraads lerarenopleidingen de PDG-trajecten herzien. Vanaf september 2014 zijn deze herziene trajecten daadwerkelijk uitgevoerd in samen opleiden-verbanden. Hoe krijgt PDG-beleid vorm in de onderwijspraktijk In dit rapport beschrijven de onderzoekers hoe het landelijk beleid ten aanzien van de PDG-maatregel concreet vorm krijgt in een samenwerkingsverband van NHL Hogeschool en zes noordelijke mbo-instellingen. Ze gaan na hoe de PDG-beleidsmaatregel uitwerking heeft gekregen in de onderwijspraktijk en hoe de beoogde uitkomsten van de beleidsmaatregel zich verhouden tot de uitkomsten die in de praktijk zijn gerealiseerd.

Spanningsvelden

Een analyse van de beleidsmaatregel zoals beoogd en de concrete vormgeving ervan in de onderwijspraktijk leveren inzicht op in spanningsvelden tussen de beleidsmatige wenselijkheid en de professionele werkelijkheid. Praten over deze spanningsvelden kan aanknopingspunten bieden voor bij de PDG-maatregel betrokken stakeholders en actoren: tweedegraads lerarenopleidingen (onder andere lerarenopleiders, curriculumontwikkelaars, opleidingsdirecteuren), mbo-instellingen (onder andere teammanagers, praktijkbegeleiders, beleidsmakers, directie) en landelijke beleidsmakers (OCW).

Download de onderzoekspublicatie