Goed bestuur in het mbo. Vorderingen in de implementatie van de Code Goed bestuur

Evaluatie van de naleving en de werking van de code 'Goed bestuur in de bve-sector'

Auteurs:

Maren Thomsen & Louise van de Venne

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Thomsen, M., & Van de Venne, L. (2012). Goed bestuur in het mbo; Vorderingen in de implementatie van de Code Goed Bestuur in de bve-sector. Utrecht/'s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Sinds 2006 committeren besturen in de mbo-sector, verenigd in de MBO Raad, zich aan de Governance Code BVE. In deze code staan afspraken en handreikingen over goed bestuur van de onderwijsorganisaties. ECBO onderzocht de naleving en toepassing van de code. In de Governance Code, na een bijstelling in 2008 code ‘Goed bestuur in de bve-sector’ genoemd – hebben de bestuurders in het middelbaar beroepsonderwijs afgesproken hoe zij de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden van hun onderwijsorganisatie waarborgen, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van de doelstellingen, alsmede het daarover op een open wijze communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden. In de code is opgenomen dat de twee dragende partijen, de MBO Raad en het Platform Raden van Toezicht de code in gezamenlijkheid evalueren voor 1 januari 2012.

Eind 2010 hebben zij daartoe de commissie ‘Governance, Handhaving en Codes’ ingesteld. In opdracht van deze commissie onderzocht ECBO de naleving en de werking van de code ‘Goed bestuur in de bve-sector’. Centrale vraag Doel van het onderzoek ‘Code Goed Bestuur BVE’ is het beantwoorden van de vraag: Hoe ver is het implementatieprocedures van de Code Goed Bestuur BVE op het niveau van de colleges van bestuur op de mbo-instellingen gevorderd, in het bijzonder ten opzichte van een eerdere nulmeting in 2007 Om die vraag te beantwoorden is een enquête gehouden onder (voorzitters van de) colleges van bestuur van alle mbo-instellingen.

Download de onderzoekspublicatie

Voor meer informatie neem contact op