Evaluatie pilots educatieve minor beroepsonderwijs

Stuurgroep-, ontwikkelaars- en deelnemersperspectief

Auteurs:

Patricia Brouwer & Carlos van Kan

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Brouwer, P., & Van Kan, C. (2017). Evaluatie pilots educatieve minor beroepsonderwijs. Stuurgroep-, ontwikkelaars- en deelnemersperspectief. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Eind 2011 is er bij twee mbo-instellingen een start gemaakt met de projecten ?Meesterschap in Techniek? respectievelijk ?Technische Teams van de Toekomst?, met subsidie vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In beide projecten vindt, naast activiteiten gericht op het stimuleren van het technisch beroepsonderwijs, de ontwikkeling van een educatieve minor beroepsonderwijs plaats. De looptijd van beide projecten is van 2011-2014. De educatieve minor beroepsonderwijs heeft als doel docenten techniek op te leiden specifiek voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Deze educatieve minor wordt aangeboden als onderdeel van de bachelor van technische opleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Deelnemers aan de educatieve minor zullen zich enerzijds richten op de technische vakinhoud en anderzijds op het docentberoep in het mbo.

Vanuit het ministerie van OCW, directie mbo, is er richting ECBO de vraag geformuleerd om de educatieve minors te monitoren die binnen de twee projecten van mbo-instellingen ontwikkeld worden. De vraag vanuit de directie mbo hebben wij als volgt opgevat: hoe kunnen de educatieve minors, die door de twee mbo-instellingen worden ontwikkeld, gemonitord worden teneinde uitspraken te doen over de kwaliteit ervan? In deze rapportage worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd.

Download de onderzoekspublicatie