Evaluatie nieuwe bekostiging voor het vavo

In opdracht van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Auteurs:

Karel Kans, Denise Bijman, Joris Cuppen & Eva van der Boom

Publicatiedatum:


Thema:

Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

Kans, K., Bijman, D., Cuppen, J., Van der Boom, E. (2018). Evaluatie nieuwe bekostiging voor het vavo. (2018). 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

ECBO heeft in opdracht van het ministerie van OCW een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de wijziging in de bekostiging van het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Over het algemeen heeft de wijziging in de bekostiging van het vavo positief uitgepakt: het aanbod is behouden gebleven, de invloed van de gemeente op het toelatingsbeleid is verdwenen en de toegankelijkheid is gewaarborgd. Aandachtspunten zijn de kleinere instellingen en het groeiend aantal zorgleerlingen die drukken op de infrastructuur en bekostiging van het vavo. Sinds 1 januari 2013 wordt het vavo rechtstreeks bekostigd door het Rijk. Voorheen waren de afzonderlijke gemeenten hiervoor verantwoordelijk. Met de invoering van de nieuwe bekostiging worden twee doelen nagestreefd: Het waarborgen van het vavo-aanbod De toegankelijkheid van het vavo onafhankelijk te laten zijn van gemeentelijke besluitvorming. De nieuwe bekostiging betreft een deelnemersonafhankelijk macrobudget dat wordt verdeeld over de instellingen op basis van drie maatstaven:

  • het aantal ingeschreven deelnemers;
  • het aantal afgegeven certificaten voor met een voldoende afgeronde vakken en
  • het aantal afgegeven diploma’s.

ECBO heeft onderzocht of de nieuwe bekostiging de toegankelijkheid en het aanbod van het vavo heeft gewaarborgd. Ook is er aandacht voor ontwikkelingen in het vavo die gevolgen kunnen hebben voor de infrastructuur of bekostiging van het vavo in de toekomst. Het onderzoek bestond uit een analyse van deelnemersaantallen in de periode 2013-2017 en bevraging van vavo-instellingen via een enquête n interviews. Toegankelijkheid van het vavo De toegankelijkheid van het vavo is in de onderzochte periode verbeterd. Dit komt doordat beperkende maatregelen die in een aantal gemeenten bestonden, zijn verdwenen. Dit uit zich in een toename van het aantal deelnemers van 20% sinds 2013.

Instellingen ervaren een grotere autonomie in hun beleidsvoering. Een aantal instellingen is bij de intake wel strikter gaan kijken naar de haalbaarheid van een traject voor een potentiële deelnemer, mede door de outputmaatstaven van de nieuwe bekostiging. Aanbod van vavo-instellingen Het aanbod van vavo-instellingen is grotendeels gehandhaafd gebleven. Enkele wijzigingen in het aanbod die wel plaatsvonden hielden over het algemeen geen verband met de nieuwe bekostiging. Enkele, vooral kleinere, instellingen zeggen wel moeite te ondervinden om het minimaal vereiste aanbod kostendekkend aan te bieden vanwege kleine deelnemersaantallen. Ontwikkelingen Vavo-instellingen uiten wel hun zorg over de stijging van het aantal deelnemers dat extra ondersteuning nodig heeft. Het gaat onder meer om zorgleerlingen en migranten. De exploitatie van het vavo wordt daardoor duurder. Maar er zijn ook ontwikkelingen die kansen kunnen bieden, zoals het voorbereiden van studenten op opleidingen in het hbo of wo, waaronder mbo- of hbo-studenten die willen opstromen. Je kunt hier de kamerbrief over het onderzoek downloaden.

Download de onderzoekspublicatie

Voor meer informatie neem contact op