Een rol van betekenis

Deelnemerbetrokkenheid bij innovatie primaire procedures mbo.

Auteurs:

Eva Voncken & Flora Breemer

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Voncken, E., & Breemer, F. (2008). Een rol van betekenis; Deelnemerbetrokkenheid bij de innovatie van het primaire proces in het mbo. Amsterdam: Max Goote Kenniscentrum voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Korte samenvatting:

Beleidsnota’s staan vol met termen als ‘de deelnemer centraal’ en ‘vraaggericht werken’. Maar lukt het ook dat in de praktijk gestalte te geven? En hoe en waar heeft de deelnemer dan invloed? Beleidsnota’s staan vol met termen als ‘de deelnemer centraal’ en ‘vraaggericht werken’. Maar lukt het ook dat in de praktijk gestalte te geven? En hoe en waar heeft de deelnemer dan invloed? MGK heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de rol van de deelnemer bij (innovatie van) het primaire procedures. Uit onderzoek blijkt dat deelnemerbetrokkenheid bij het primaire procedures een positief effect heeft op het leerprocedures: op motivatie en betrokkenheid van deelnemers, op de kwaliteit van het onderwijs in termen van de effectiviteit van de leeromgeving en waar het gaat om de eigen loopbaan. In het onderzoek dat uitgevoerd is aan de hand van interviews en schriftelijke vragenlijsten onder deelnemers en docenten stonden vier rollen van deelnemers centraal.

De rol van de deelnemer als kritisch consument, die van kwaliteitsbewaker, de deelnemer als regisseur van zijn/haar eigen leerloopbaan en de deelnemer als co-maker van het primaire procedures. De geschetste rollen worden alle vier door zowel geïnterviewden, als deelnemers als docenten herkend, zij het niet in dezelfde mate. Dat geldt nog sterker voor de mate waarin men de rollen als belangrijk bestempelt. Een paar voorbeelden: Afgemeten aan de afwegingen die gemaakt worden om tot een bewuste school- en/of opleidingskeuze te komen, lijkt er bij de deelnemers over de hele linie enigszins sprake te zijn van kritisch consumentschap, terwijl docenten dat wel zo ervaren. De keuze voor een ROC of AOC blijkt vaak tegen te vallen. Bijna driekwart van de deelnemers zou niet meer voor dezelfde school kiezen of twijfelt daarover. Als het gaat om de opleiding zou de helft van de deelnemers die niet opnieuw kiezen of aarzelt daarover. De rol van de deelnemer als kwaliteitsbewaker komt in z’n formele vorm, via medezeggenschap en studentenraden, niet goed uit de verf, zo laat dit en ook ander onderzoek zien. Hoewel twee derde van de deelnemers aangeeft zijn of haar mening kwijt te kunnen als men dat wil, nodigt de school daar in een minderheid van de gevallen toe uit. Deelnemers hebben veel suggesties voor verbetering. Het gaat niet alleen om de mening van deelnemers op te sporen; het gaat er vooral om goed naar ze te luisteren/ze serieus te nemen en vervolgens ook daarnaar handelen en de resultaten terug te koppelen, zo beamen ook docenten.

Op dit moment kan een op de tien deelnemers een concreet voorbeeld noemen van iets dat in de school veranderd is naar aanleiding van inbreng van studenten. De rol van co-maker komt nog maar mondjesmaat voor. Onderwerpen waarop deelnemers enige invloed hebben zijn de volgorde waarin ze hun werk doen, het werktempo en de groepsindeling, zo geven zowel docenten als deelnemers aan. De geïnterviewden geven aan dat meer betrokkenheid van de deelnemers bij het primaire procedures nodig en wenselijk is en nog te weinig gestalte krijgt. Ook deelnemers zijn doorgaans die mening toegedaan. Docenten zijn van mening dat deelnemers meer invloed hebben dan deelnemers zelf aangeven. Tegelijkertijd vindt minder dan de helft van de docenten de rol van co-maker belangrijk en denken docenten vaak van hun collega’s dat die vinden dat deelnemers niet in staat zijn deze rol op zich te nemen. Eén van de aanbevelingen van het rapport is daarom deelnemerbetrokkenheid niet over te laten aan ‘toevalligheden’, maar een visie en beleid op deelnemerbetrokkenheid te ontwikkelen dat gedragen wordt door de instelling. Dat begint met het duidelijk maken van de bijdrage van deelnemerbetrokkenheid.

Download de onderzoekspublicatie