Een meetinstrument burgerschap voor het mbo?

Een verkenning naar de wenselijkheid van een meetinstrument burgerschap voor de mbo-sector

Auteurs:

Louise van de Venne & Knup Fuhri Snethlage

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Van de Venne, L., & Snethlage, K.F. (2011). Een meetinstrument burgerschap voor het mbo? Een verkenning naar de wenselijkheid van een meetinstrument burgerschap voor de mbo-sector. ’s-Hertogenbosch/Amsterdam: ECBO.

Korte samenvatting:

Burgerschap is, naast leren en loopbaan, integraal onderdeel van het middelbaar beroepsonderwijs. ECBO onderzocht de wenselijkheid van een meetinstrument burgerschap, om de vorderingen in de sector en op de scholen te kunnen volgen. Het primair en voortgezet onderwijs kennen sinds kort een meetinstrument burgerschap, waarmee kennis kan worden gegenereerd over de mate waarin burgerschap bij leerlingen ontwikkeld is. In het middelbaar beroepsonderwijs ontbreekt een dergelijke instrument.

Het onderzoek schets met een korte literatuurverkenning eerst de invulling van burgerschap in het onderwijs in de afgelopen decennia. Daarbij valt vooral op dat de socialiserende functie van burgerschap terrein wint ten opzichte van de politieke en economische dimensie. Zelfontplooiing en de uitoefening van vrijheid hebben een plaats ingenomen naast bescherming en vrijheid van de burger in zijn rol als werknemer en consument.

Gesprekken met deskundigen binnen en buiten het mbo maken duidelijk dat er behoefte is aan onderzoek naar burgerschap, en dan met name naar het beleid en de uitvoering ervan in de scholen. De sector zelf ziet een meetinstrument echter niet zitten. Men vreest een normatieve insteek, waarbij het instrument een maatstaf wordt voor modelburgerschap. Die insteek heeft het mbo juist achter zich gelaten.

Download de onderzoekspublicatie