Digital learning als versneller van kennisbenutting in de energietransitie

Auteurs:

Huub Dekkers, Bart Kleine Deters, Freek Grootenboer, Thomas Lans en Tara Schoenmaker

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

Korte samenvatting:

We moeten tempo maken met de energietransitie blijkt uit de klimaatplannen van de EU en cijfers van het CBS. Hoe we tempo moeten maken is onduidelijk: opvattingen en ideeën over de routes verschillen sterk. Welke rol kan digital learning spelen als versneller van de energietransitie en het missiegedreven innovatiebeleid van Nederland? In het bijzonder voor het leren, werken en innoveren in learning communities. Dit position paper doet verslag van het ECBO-onderzoek naar de rol van digital learning als versneller van de energietransitie.

Visie en aanpak rondom digital learning voor RVO

ECBO voert dit onderzoek uit voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). ECBO stelt voor de RVO op basis van onderzoek een gedeelde en gedragen visie en aanpak op rondom digital learning. We kijken daarbij naar de werkende principes van digital learning en inzicht in de verschillende aanpakken van stakeholders: hoe doen organisaties het nu en waarom? En wat is succesvol en wat niet? Het doel is om digital learning op een goede manier te ontwikkelen en implementeren binnen Learning Communities (LCs).

Digital learning voor succesvolle Learning Communities

Learning Communities (LCs) zijn er in verschillende vormen. Denk aan Centres of Expertise aan diverse hogescholen, Centra voor Innovatief Vakmanschap aan de mbo’s, living labs, fieldlabs en hubs. Zij zijn essentiële ingrediënten voor realisering van het klimaatakkoord. In LCs vindt leren, werken en innoveren in onderlinge interactie plaats met betrokken stakeholders. Zo wordt de opbouw en doorstroom van kennis gestimuleerd die nodig is om de doelen van het klimaatakkoord te realiseren. Digital learning is een belangrijk ondersteunend proces voor succesvolle LCs; het kan op korte termijn innovatieprocessen versnellen en op lange termijn door er nu al slim mee te experimenteren en op de lange termijn door meer systematisch digital learning in te zetten in innovatietrajecten als versneller.

Resultaten: potentie als versneller van kennisbenutting in de energietransitie

Digital learning heeft voor de toekomst duidelijke potentie als versneller van kennisbenutting in de energietransitie. Het maakt leren over grenzen – zowel fysieke, geografische als disciplinaire grenzen – mogelijk. Digital learning kan die bijdrage leveren door:

  1. Op grote schaal de energie- en transitiekennisbasis te versterken.
  2. Individuele leerroutes mogelijk te maken om voldoende mensen te om-, her-, of bijscholen.
  3. Interactie en co-creatie aan te jagen.
  4. Het creëren van experimenteerruimte voor ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en handelingsperspectieven.

Digital learning onderzoek: zes stappen

In eerdere fases van het onderzoek vond een inventarisatie plaats, voerde ECBO case-studies uit en legden we de inzichten uit de case-studies voor aan een groep actoren in learning communities in de NWO/RVO energie innovatieprogramma’s. Het postion paper beschrijft de visie-ontwikkeling. In 2021/22 staat het actieonderzoek en uitwerken van een rapportage centraal.

Download de onderzoekspublicatie

Lees meer

Pilot GGZ-ondersteuning creëert extra voorwaarden voor voorkoming voortijdig schoolverlaten

Tweede enquête impact coronacrisis beroepsonderwijs | Deel jouw ervaringen

Whitepaper | Impuls aan kennisgedreven onderwijsontwikkeling in het mbo: de treinmetafoor als kijk- en ontwikkelkader

ECBO ondersteunt zelfevaluatie convenanten vermindering lerarentekort po in G5