De rafelrand van het beroepsonderwijs: afhechten

Naar een samenhangend onderwijs- en zorgstelsel voor risicojongeren

Auteurs:

Ton Eimers & Karel Visser

Publicatiedatum:


Thema:

Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

Eimers, T., & Visser, K. (2009). De rafelrand van het beroepsonderwijs: afhechten. 's-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

Het terugdringen van voortijdig schoolverlaten staat terecht hoog op de beleidsagenda voor het onderwijs. Schooluitval raakt immers niet alleen de directbetrokkenen, maar leidt ook tot aanzienlijke maatschappelijke problemen. Zo bepleit de WRR in het rapport Vertrouwen in de school maatregelen om het aantal voortijdige schoolverlaters terug te brengen. Ton Eimers van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt en Karel Visser van ECBO belichten in deze synopsis de positie van die leerlingen en jongeren die hoogstwaarschijnlijk geen startkwalificatie zullen of kunnen behalen en daardoor gerekend worden tot de voortijdige schoolverlaters. Zij constateren dat het percentage risicojongeren in de loop der jaren betrekkelijk constant is. De auteurs pleiten voor een herstructurering van het aanbod aan speciale voorzieningen om te komen tot één samenhangend onderwijs- en zorgstelsel voor risicojongeren. Het huidige aanbod typeren zij als de rafelrand van het onderwijs, omdat veel jongeren in het reguliere onderwijssysteem niet tot hun recht komen. Het gaat hierbij in de eerste plaats niet om een onderwijsinhoudelijk, maar om een organisatorisch vraagstuk.

Daarnaast bezien zij het begrip startkwalificatie op een genuanceerde manier. Aan de ene kant heeft het pleidooi voor de startkwalifi catie positieve effecten gehad, en moet misschien zelfs worden opgemerkt dat in sommige segmenten van de arbeidsmarkt een startkwalificatie niet een voldoende ingangseis is naar werk. Aan de andere kant is het laagbetaalde en minder geschoolde werk allesbehalve verdwenen en is er tegelijkertijd een onderwaardering ontstaan van de onderwijssoorten die niet opleiden tot een startkwalificatie. De auteurs nuanceren daarmee de veronderstelling dat een startkwalificatie een kritische grens voor arbeidsmarktsucces is. Zij stellen zich ontwikkelingsgericht op. Zolang mensen zich ontwikkelen en hun talenten optimaal inzetten, is er sprake van individueel en maatschappelijk succes. Om dat ideaal te bereiken worden verschillende vormen van gerichte ondersteuning voorgesteld.

Download de onderzoekspublicatie