De menselijke maat in het mbo

Vier praktijkvoorbeelden

Auteurs:

Louise van de Venne & Mark Hesseling

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Van de Venne, L., & Hesseling, M. (2010). De menselijke maat in het middelbaar beroepsonderwijs verkend. ’s-Hertogenbosch/Amsterdam: ECBO.

Korte samenvatting:

Aan het eind van de vorige eeuw werd met de vorming van de roc’s de schaalvergroting ingezet. Deze schaalvergroting is nog altijd niet geëindigd. Het aantal kleine roc’s neemt weliswaar toe, maar ook het aantal grote instellingen in de bve-sector is de afgelopen jaren gestegen. Sinds de schaalvergroting is er in het mbo veel aandacht geweest voor de kwaliteit van het onderwijs in relatie tot de schaal en de risico?s die met grootschaligheid gepaard kunnen gaan. Onderzoek naar deze relatie is in Nederland echter schaars en geeft geen eenduidige resultaten. Een duidelijk (negatief) verband tussen schaalgrootte en kwaliteit kon nimmer aangetoond worden. Inmiddels is wel duidelijk dat de mate waarin roc’s erin slagen deelnemers te binden en betrokken te maken bij school een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van het mbo is. Hoe kun je als roc het onderwijsprocedures zo organiseren dat er nog sprake is van een ?menselijke maat? (zich gekend en betrokken voelen bij de school). Het verkennende rapport De menselijke maat in het middelbaar beroepsonderwijs verkend laat vier praktijkvoorbeelden zien, hoe mbo-scholen de menselijke maat organiseren. Daarbij is tevens gekeken naar de effecten op de ervaren betrokkenheid en binding van deelnemers. De centrale vraag in dit onderzoek is: Welke factoren bevorderen de binding en betrokkenheid van de deelnemer met het onderwijs en school; en op welke wijze slagen scholen erin die binding en betrokkenheid te realiseren?

Download de onderzoekspublicatie