De kleur van het middelbaar beroepsonderwijs

Een overzichtsstudie naar allochtonen in het mbo.

Auteurs:

Wil van Esch

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Van Esch, W. (2010). De kleur van het middelbaar beroepsonderwijs. Een overzichtsstudie naar allochtonen in het mbo. ’s-Hertogenbosch/Amsterdam: ECBO.

Korte samenvatting:

Van alle mbo’ers is 74% autochtoon, 20% niet-westerse allochtoon en 6% westerse allochtoon. Allochtonen vormen dus ruim een kwart van de mbo-bevolking. Genoeg reden om te verwachten dat de onderwijs­situatie van allochtonen in wetenschap en onderzoek hoog op de agenda staat. Dat valt echter tegen. Deze publicatie is bedoeld om empirische bevindingen over het mbo-onderwijs aan allochtonen in Nederland in kaart te brengen. Daarbij is gekeken naar stelselkenmerken en naar kenmerken van de thuissituatie en directe omgeving van allochtone mbo’ers. Daarnaast komen kenmerken van het onderwijs en de studiekeuze aan bod. Ten slotte wordt ingegaan op de positie van allochtonen bij stage/bpv en op de arbeidsmarkt. Het in kaart brengen van bestaande empirische kennis over de onderwijssituatie van allochtone mbo’ers kan behulpzaam zijn bij een gerichte zoektocht naar mogelijkheden tot verbetering van die onderwijssituatie en het geeft een idee van noodzakelijke kennis die nog ontbreekt en hoognodig zichtbaar moet worden gemaakt.

Download de onderzoekspublicatie