Brede verkenning van een leven lang leren

Auteurs:

Cees Doets, Wil van Esch & Anneke Westerhuis

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Doets, C., Van Esch, W., & Westerhuis, A. (2008). Brede verkenning van een leven lang leren. 's-Hertogenbosch: CINOP.

Korte samenvatting:

Een overzicht van de huidige stand van zaken. ‘Een leven lang’ leren geldt als een onomstreden credo. Deelnemers aan de kennissamenleving worden geacht bij te blijven, leren is nooit af. In de praktijk is de realisatie van een leven lang leren niet altijd even eenvoudig. In voorliggende bundel wordt een leven lang leren bezien vanuit drie invalshoeken. De eerste invalshoek betreft het landelijk beleid. Het beleid in Nederland wordt geplaatst naast dat van het Verenigd Koninkrijk en Spanje. De invulling verschilt frappant. De tweede invalshoek belicht het gegeven dat een leven lang leren ook en vooral buiten de formele onderwijssettings plaatsvindt. De laatste invalshoek gaat erover hoe een leven lang leren wordt ingebed in de werkomgeving. De bundel beoogt een overzicht te geven van de huidige stand van zaken bij het denken over en de praktijk van een leven lang leren. Een brede verkenning van een leven lang leren wil een inspiratiebron zijn voor degenen die betrokken zijn bij de vormgeving ervan.

Download de onderzoekspublicatie