Benutten van informeel leren

Aanvullende analyses bij onderzoek Leven lang leren: perspectief vanuit het beroep

Auteurs:

Karel Kans, Ingrid Christoffels, Joris Brekelmans & Rob Schipperheyn m.m.v. Joris Cuppen

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Kans, K., Christoffels, I., Brekelmans, & J., Schipperheyn m.m.v. Cuppen, J. (2017). Benutten van informeel leren. Aanvullende analyses bij onderzoek Leven lang leren: perspectief vanuit het beroep. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Aanvullende analyses bij onderzoek Leven lang leren: perspectief vanuit het beroep.

De commissie Sap (Commissie Vraagfinanciering mbo), constateert dat het potentieel van het informeel leren nog onvoldoende wordt benut. Uit analyses van ECBO blijkt dat de manier waarop wordt geleerd in verschillende beroepsgroepen sterk van elkaar verschilt. De wijze waarop de verschillende vormen van leren beter benut kunnen worden, kan tussen beroepsgroepen verschillen. Daarnaast geven de resultaten inzicht in hoe informeel leren gestimuleerd kan worden. Daarvoor hebben we gekeken naar de activiteiten en competenties die in de uitoefening van het werk nodig zijn, en die een bijdrage leveren aan informeel leren. Resultaten zijn te vinden in de notitie Benutten van informeel leren. De analyses zijn een verdieping op een eerdere studie Leven lang leren: perspectief vanuit het beroep.

Verschillende beroepen, verschillende manieren van leren Verkoopmedewerkers doen weinig aan formele en non-formele scholing, maar leren wel veel informeel. Bij financieel-administratief medewerkers is het andersom. Dit blijkt als twee beroepsgroepen tegenover elkaar worden gezet: verkoopmedewerkers en financieel-administratief medewerkers. In beide beroepsgroepen zijn veel mbo-opgeleiden werkzaam. Tevens hebben beide te maken met ontslagen door reorganisaties en faillissementen als gevolg van structurele veranderingen in hun sectoren. Het stimuleren van leren en het erkennen daarvan kan bijdragen aan de versterking van de arbeidsmarktpositie van werkenden in deze beroepsgroepen.

Daarbij kan rekening gehouden worden met de manier waarop in die beroepen overwegend wordt geleerd. Verkoopmedewerkers leren meer informeel (op de werkvloer) dan formeel (via erkende opleidingen) en non-formeel (via cursussen en trainingen). Bij financieel-administratief medewerkers is het precies andersom: zij leren relatief weinig informeel, maar hebben wel een hoge deelname aan opleidingen en cursussen. Creëren van een leerrijke werkomgeving Voor beide beroepsgroepen zou een opleidingsplan rekening moeten houden met het creëren van een leerrijke werkomgeving. Daarbij zou de focus bij de verkoopmedewerkers meer kunnen liggen op de erkenning van wat zij al leren op de werkvloer.

Bij financieel-administratief medewerkers zou de aandacht uit kunnen naar het ontwikkelen van generieke vaardigheden die ook buiten hun huidige werkveld goed toepasbaar zijn. Wat draagt bij aan de mate van informeel leren? ?Informeel leren doe je vooral door lezen, probleem oplossen en transfer skills toepassen? De mate van informeel leren wordt voor een deel bepaald door achtergrondkenmerken van de werkende, zoals opleidingsniveau en kenmerken van de arbeidsovereenkomst. Welk beroep iemand uitoefent, maakt ook uit. Een belangrijke verklaring voor de mate van informeel leren zijn ook de competenties die in die beroepen bij de uitvoering van het werk worden gebruikt. Gebruik van onderstaande competenties draagt bij aan de mate van informeel leren (in volgorde van belang):lezen op het werk, gebruik vaardigheid in probleemoplossen op het werk, gebruik transfer op het werk.

Download de onderzoekspublicatie