Terugblik op een jaar van flexibiliteit, veerkracht en verandering

Wat leerde onderzoek ons in 2021?

Wat leerde onderzoek ons in 2021?

16 december 2021

2021 kenmerkte zich door flexibiliteit, veerkracht en verandering, ook voor het beroepsonderwijs. Onderzoek ging door, maar vaak anders dan gehoopt en gedacht vonden kennisverspreidingsactiviteiten online plaats. Zo kon de Mbo Onderzoeksdag met ruim 300 deelnemers online doorgaan en organiseerden we online activiteiten zoals webinars en podcasts over Hybride leeromgevingen, Leren en werken in teams en Gepersonaliseerd leren.

In dit eindejaarsoverzicht blikken we terug op dit bewogen jaar. Én we kijken vooruit. Want ook in 2022 blijft het onderzoeksvlammetje branden. We wensen je een voorspoedig en vooral een gezond 2022! Laten we samen blijven leren door onderzoek.

Dit deden we aan Kennisverspreiding

ECBO maakte kennis uit onderzoek in 2021 toegankelijk en bruikbaar voor de praktijk, in nauwe samenwerking met partners uit het veld. Dit in het kader van het programma ‘Kennisverspreiding beroepsonderwijs’ dat ECBO uitvoerde met subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Verkenning nieuwe aanpak kennisverspreidingsprogramma mbo

Het programma Kennisverspreiding mbo gaat een volgende fase in. De komende maanden verkent het NRO welke activiteiten kunnen bijdragen aan het gebruiken van kennis uit onderzoek in het mbo. De verkenning leidt tot een vernieuwde aanpak van het kennisverspreidingsprogramma mbo. Dit in opvolging van de waardevolle activiteiten die ECBO de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

We deelden kennis uit onderzoek

  • Voor toepassing in de onderwijspraktijk: via webinars, podcasts, lezingen en themapagina’s op Onderwijskennis.nl over hybride leeromgevingen, leren en werken in onderwijsteams en differentiatie en gepersonaliseerd leren.
  • Voor ontmoetingen tussen onderwijsprofessionals: via leernetwerken als Teacher in the Lead, Pre-promotietraject en het Netwerk Promoveren in het mbo.
  • Voor het benutten en doen van onderwijsonderzoek in het mbo: via de Mbo Onderzoeksdag, Kennisateliers en een Kijk- en ontwikkelkader met 10 tips voor kennisgedreven onderwijsontwikkeling in de mbo-praktijk.
  • Voor een overzicht met relevante informatie over het (middelbaar) beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en een leven lang ontwikkelen: via mbo-themapagina’s voor Onderwijskennis.nl, 8 nieuwe artikelen en 9 updates op Canon beroepsonderwijs over thema’s als toelatingsbeleid, differentiëren en positieve educatie in het mbo.

Dit onderzochten wij in 2021

ECBO bracht in 2021 18 onderzoeksrapporten uit. Hierbij werkten we nauw samen in consortia. We deden onderzoek binnen verschillende onderwijssectoren waaronder het mbo, po en vo naar diverse thema’s. Daarnaast zijn er op dit moment verschillende lopende onderzoeksprojecten bij ECBO. Zowel nationaal als internationaal.

Uitbreiding team ECBO

ECBO verwelkomde in 2021 de volgende nieuwe collega’s: Mona Almushat, Benjamin Bremer, Bart Kleine Deters, Meghan Rens, Ellen van Veen, Wendy Wesseling en Merel Wolf.

Vooruitblik op 2022

ECBO start in 2022 met onderzoek naar bijvoorbeeld Serious gaming in het mbo. Maar ook naar de versterking van een leven lang ontwikkelen voor lager opgeleiden; een unieke samenwerking tussen universiteiten en onderzoeksbureaus.

Enkele onderzoeken uit 2021 uitgelicht

  • Formatief evalueren in het mbo: twee handleidingen – voor het vak Nederlands en rekenen – geven docenten inzicht in het leren en kunnen van mbo-studenten zonder het afnemen van een toets. In het project Grip op leerpotentieel onderzochten ITTA, Universiteit Utrecht en ECBO of formatieve toets- en evaluatietechnieken taal- en rekendocenten kunnen helpen ondersteuning op maat te bieden bij de lessen Nederlands en rekenen.
  • Zij-instroom po, vo en mbo: zij-instromers kunnen via meerdere wegen starten in het po, vo en mbo. In opdracht van het Ministerie van OCW voerden Regioplan en ECBO evaluatieonderzoek uit naar zij-instroomroutes. Bekijk de aanknopingspunten om het traject Zij-instroom in het beroep structureel te integreren in de reguliere lerarenopleiding en leer van de ervaringen met de verschillende zij-instroomtrajecten.
  • Beroepspraktijkvorming in tijden van corona: mbo-bestuurders hebben zorgen over stages in het mbo. Het whitepaper ‘Beroepspraktijkvorming in tijden van Corona’ is geschreven als input voor de online discussie over Governance in het mbo in coronatijd. In deze discussiereeks deelden mbo-bestuurders, strategische staf en toezichthouders hun grootste kopzorgen en bespraken zij kernopgaven voor de toekomst.
  • De meerwaarde van samen opleiden en professionaliseren: hoe kan je komen tot 100% opleiden van studenten via Samen Opleiden en  Professionaliseren (SO&P)? Dat onderzocht ECBO in opdracht van het Ministerie van OCW. We inventariseerden de huidige praktijk van SO&P-partnerschappen en de ervaren meerwaarde daarvan in de sectoren po, vo en mbo. Er blijkt brede steun voor het samen opleiden van leraren: het versterkt de samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen.

Leestip voor de (kerst)vakantie

In het mbo zijn opleidingsteams de centrale organisatie-eenheden. Binnen die teams werken docenten en onderwijsondersteuners aan curriculum, kwaliteit, innovatie en andere taken. Bij dat samen werken hoort ook samen leren. En dat is nog niet zo gemakkelijk. Onmisbaar is een professioneel frame: een gemeenschappelijk kompas dat richting geeft aan alle activiteiten van het team, ofwel: een set gedeelde beelden over ‘goed werk’. Lees meer op Canon beroepsonderwijs>

Luistertip voor de (kerst)vakantie

Als je tegemoet wilt komen aan de individuele leerbehoeften en leerambities van studenten in het mbo, dan is gepersonaliseerd leren belangrijk. Maar hoe doe je dat? Wat heeft de student er aan? Wat moet de docent weten en kunnen? En wat is gepersonaliseerd leren niet? In deze podcast gaan een docent en een onderzoeker, en dit keer ook een student hierover in gesprek.
Luister de podcast>